חזרה לעמוד הקודם

קול קורא: ניסוח מסמך מחקר ומדיניות בנושא "מורשת דיגיטלית אישית"

מה יהיה גורלה של המורשת הדיגיטלית האישית שלנו לאחר מותנו?

תמונות וסרטונים שצילמנו וצולמנו בהם, רשימות השמעת שירים שלנו, תכתובות דואר אלקטרוני, פרסומים ברשתות חברתיות ועוד ועוד. זכרונות אלה יכולים להיות שמורים, בין היתר, במחשב הפרטי, בטלפון הנייד, בשירותי ענן וברשתות חברתית (פתוחים לציבור או מורשים לצפיה לקבוצה מוגבלת).

למי מוקנית הזכות לצפות בתכנים אלה אחרי מותנו ואולי אף לעשות בהם שימוש? האם וכיצד נכון להשאיר ליקרים לנו צוואה וירושה של מורשת דיגיטלית זו?

שאלות אלה ואחרות מעלות סוגיות רבות בתחומי פרטיות, ירושה, סוציולוגיה, אתיקה, תרבות, טכנולוגיה, כלכלה ועוד.

מסמך מחקר ומדיניות בנושא "מורשת דיגיטלית אישית"

האיגוד קורא ליחידים, קבוצות או תאגידים וכן מוסדות אקדמאיים ועמותות להגיש מועמדות לכתיבת והצגת מסמך מחקר ומדיניות בנושא "מורשת דיגיטלית אישית".

מטרת המסמך לסקור את הנושא והבעייתיות בו, להציג אירועים רלוונטים שפורסמו, להבין מיהם השחקנים המרכזיים אליהם צריך להתייחס כעת ובעתיד, לחקור פתרונות ומהלכים קיימים בארץ ובעולם ולהציע מדיניות שמטרתה הסדרת הנושא באופן אופטימלי לציבור הישראלי .

לצורך כתיבת המסמך נדרש/ים מועמד/ים העונה/ים על הדרישות הבאות:

 1. על המציע (במקרה של צוות – לפחות על אחד מחברי הצוות) להיות בעל תואר PHD לפחות (עדיפות למי שנושא בתפקיד מחקרי במוסד אקדמי) במקצועות הבאים: מדעי החברה עם התמחות בסוגיות של השפעת טכנולוגיות כגון: משפט וטכנולוגיה, סוציולוגיה, מדיניות ציבורית.
 2. נסיון מוכח בכתיבה וניסוח של מסמכי מדיניות ומסמכי רגולציה ומדיניות ציבורית בסוגיות של טכנולוגיה וחברה.
 3. תינתן עדיפות לצוות המגיע עם רקע מולטי- דיסיפלינרי הנוגע לנושא.
 4. הכרות מעמיקה ומוכחת של חיים במרחב הדיגיטלי.

המשימות:

 • כתיבת מסמך מחקר בנושא, כולל גיבוש הסוגיות הנדרשות לדיון ציבורי והצגתן בדיון שייערך.
 • בעקבות הדיון הציבורי שיתקיים: כתיבת מסמך המלצות הכולל המלצות לרגולציה (ממשלתית או עצמית), הצגתו בפני בעלי עניין (stakeholders), וככל שידרש בתהליכי חקיקה.

תהליך הגשת ההצעות:

מועד אחרון להגשת הצעות:

15/11/16.

את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל:

[email protected] כקובץ PDF.

על ההצעה לכלול:

 • קורות חיים של המציע/ים אשר אמור/ים לכתוב את המסמך
 • דוגמאות של מסמכי מחקר אקדמיים ו/או מסמכי מדיניות ציבורית שהמציע/ים כתבו.
 • שם ופרטי קשר (טלפון נייד ו/או דוא"ל) של שלושה ממליצים רלוונטים המוכנים להתייחס לאיכויות המציע/ים בהקשר של בקשה זו.

**הגורם/ים שייבחר/ו ידרש/ו להמציא מסמכים המאשרים את השכלתו/ם האקדמית.

תנאי ההתקשרות:

סוג ותנאי ההתקשרות יקבעו ישירות מול המציע שיבחר. מול המציע שיבחר יחתם הסכם.

תהליך הבחירה:

 • איגוד האינטרנט הישראלי יבחן את ההצעות שיתקבלו ויבחר לפי שיקול דעתו את המועמד/ים המתאים/ים. בחינת ההצעות שיתקבלו תתבצע ע"י האיגוד ונתונה לשיקול דעתו הבלעדי.
 • אין התחייבות של האיגוד לבחירת הצעה כלשהי.
 • האיגוד יוכל להקים צוות שיורכב בין מספר מציעים.
 • היה ולא תימצא אף הצעה העומדת בתנאי הסף שנקבעו ו/או לא יוסכם עם אף אחד מהמציעים שעמדו בתנאי הסף על תנאי התקשרות מקובלים על הצדדים, יוכל האיגוד שלא לבחור באף הצעה.
 • לאחר בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף, יבחר האיגוד את ההצעה/ות המתאימות לדעתו ויזמן לראיון את מציע/י הצעה/ות אלה לראיון.
 • על חברי הוועד המנהל, עובדי האיגוד ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה נאסר להציע הצעות.
 • דיני המכרזים אינם חלים על הליך קול קורא זה, ועל ההתקשרות שתתגבש בעקבותיו.