חזרה לעמוד הקודם

קול קורא: כתיבת מסמך מדיניות בנושא "כלכלה שיתופית באינטרנט הישראלי"

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("האיגוד") קורא ליחידים, מכוני מחקר, חוקרים באקדמיה ותאגידים להגיש הצעות לכתיבת מסמך מחקר ומדיניות מוצעת בנושא "כלכלה שיתופית באינטרנט הישראלי", והצגתו בפני בעלי עניין (stakeholders) לרבות, ככל שיידרש,  בתהליכי חקיקה ורגולציה.

הכלכלה השיתופית (Sharing Economy) מבוססת על ניצול הקישוריות העמוקה של רשת האינטרנט לבנית מודלים כלכליים חדשנים המחברים בין פרטים רבים ומאפשרת להם לשתף משאבים שונים באופן יעיל. הכלכלה השיתופית הפכה להרבה יותר מטרנד בשנים האחרונות, והפכה למגמה שסוחפת אחריה רבים בישראל ובעולם. במקרים רבים, היא מערערת מודלים קיימים ארוכי שנים של אספקת שירותים על ידי הצבת חלופה שיתופית זולה ויעילה, כגון שירותי הסעה, דיור וכד'. מאידך גיסא, הכלכלה השיתופית מתחילה להראות סממנים של מונופוליזציה של הפלטפורמות השונות שהתפתחו לאספקתם.

מטרת המסמך:

 • סקירת תופעת הכלכלה השיתופית.
 • הצגת התשתית הטכנולוגית ורציונלים הכלכליים העומדים בבסיסה.
 • מיפוי השירותים מבוססי הכלכלה השיתופית שהתגבשו עד עתה בארץ ובעולם, היתרונות הקיימים בהפעלתם ככלכלה שיתופית והקשיים הקיימים בתפעולם.
 • מיפוי השחקנים העיקריים בתחום ואת אופן פעולתם.
 • בחינת החסמים, הקשיים והכשלים הידועים עד עתה משימוש בכלכלה שיתופית
 • הצגת סוגיות המדיניות הציבורית העולות כתוצאה משימוש במודלים של כלכלה שיתופית וההצעות הידועות להסדרתן.
 • המלצה למדיניות ציבורית לאומית לקידום והסדרת סוגיות העולות כתוצאה מהשימוש במודלים מבוססי כלכלה שיתופית.

לצורך כתיבת המסמך נדרש/ים מועמד/ים העונה/ים על הדרישות הבאות:

 1. על המציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) להיות בעל תואר PHD לפחות (עדיפות למי שנושא בתפקיד מחקרי במוסד אקדמי) במקצועות הבאים: מדעי החברה עם התמחות בכלכלה, מנהל עסקים, מערכות מידע, מדיניות ציבורית.
 2. למציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) יש ניסיון מוכח בכתיבה וניסוח של מסמכי מדיניות ורגולציה, לרבות בתהליכי חקיקה, בסוגיות של כלכלה, טכנולוגיה וחברה.
 3. למציע (במקרה של צוות – לפחות לאחד מחברי הצוות) תהא הכרות מעמיקה ומוכחת של עולם הכלכלה והמסחר הדיגיטליים.

המשימות:

 • מחקר וכתיבת מסמך מדיניות בנושא כאמור, לרבות המלצות לדרך פעולה אפקטיבית לקידום סוגיות מדיניות ציבורית הנוגעות לכלכלה השיתופית באינטרנט הישראלי.
 • גיבוש הסוגיות הנדרשות לדיון ציבורי והצגתן בדיון שייערך.
 • עדכון מסמך המדיניות בעקבות הדיון הציבורי.
 • הצגת המסמך בפני בעלי עניין (stakeholders) וככל שיידרש בתהליכי חקיקה בפני גורמי מדינה שונים.
 • מחקר וכתיבת מסמך מדיניות, כולל המלצות אופרטיביות ליישום טכנולוגיית Blockchain בישראל.
 • הצגת ושיתוף הנתונים והמסקנות בדיון פתוח ושקוף לציבור.
 • עדכון מסמך המדיניות בעקבות התובנות שיועלו בדיון הציבורי.
 • הצגת המסמך בפני בעלי עניין (stakeholders), וככל שיידרש בתהליכי חקיקה בפני גורמי מדינה שונים.

תהליך הגשת ההצעות:

מועד אחרון להגשת הצעות: 31/12/17

את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל: [email protected] כקובץ PDF.

 על ההצעה לכלול:

 • קורות חיים של המציע/ים האמור/ים לכתוב את המסמך
 • רשימת פרסומים בנושאים רלוונטיים וקשורים של המציע/ים.
 • דוגמא מייצגת של מסמכי מחקר אקדמיים ו/או מסמכי מדיניות ציבורית שהמציע/ים כתבו בנושאים קשורים ו/או רלוונטיים.
 • שם ופרטי קשר (טלפון נייד ו/או דוא"ל) של שלושה ממליצים רלוונטים למשימה זו, אשר יהיו מוכנים להתייחס לאיכויות המציע/ים בהקשר של בקשה זו.

**הגורם/ים שייבחר/ו יידרש/ו להמציא מסמכים המאשרים את השכלתו/ם האקדמית.

תנאי ההתקשרות:

סוג ותנאי ההתקשרות יקבעו ישירות מול המציע שיבחר. מול המציע שייבחר ייחתם הסכם.

תהליך הבחירה:

 • בחינת ההצעות שיתקבלו תתבצע ע"י ועדה מקצועית של האיגוד ונתונה לשיקול דעתה הבלעדי.
 • דיני המכרזים לא חלים על בקשה זו לקבלת הצעות.
 • האיגוד אינו מחויב לבחור בהצעה כלשהי.
 • האיגוד רשאי לבחור צוות מתוך מספר קבוצות מציעים לצורך כתיבת המסמך.
 • לאחר בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף, יבחר האיגוד את ההצעה/ות המתאימות לדעתו ויזמן לראיון את מציע/י הצעה/ות אלה לראיון.
 • על חברי הוועד המנהל, עובדי האיגוד ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה נאסר להציע הצעות.