החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הליך ההסמכה

 1. הגשת בקשה
  על מנת לשמש כרשם מוסמך יש למלא את הטופס הבא באופן מלא ומדויק, ולצרף אליו את כל המידע והמסמכים הנדרשים. טופס בקשה להסמכת רשם את הטפסים יש לשלוח, בצירוף דמי בקשה בסך 2,000 ₪ שלא יוחזרו, לאיגוד האינטרנט הישראלי בדואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] או בדואר רגיל לכתובת: איגוד האינטרנט הישראלי,  רח' ברקת 6, ת.ד. 7210, פתח תקווה, 4951774.
  איגוד האינטרנט הישראלי יבדוק את בקשת ההסמכה בהתאם לקריטריונים שנקבעו על-ידו. דרישת סף לבדיקת הבקשה (ולהסמכה כרשם) היא הצגת מחזור כספי של 1.5 מיליון ₪ בכל אחת משלוש השנים הקלנדריות שקדמו להגשת הבקשה, וזאת כחלק מהקריטריונים לבדיקת חוסנו הכלכלי של המבקש. במסגרת בדיקת מכלול הנתונים שיסופקו על ידי המבקש, לרבות ניסיון קודם, מערכות מחשב ותקשורת, מערכות ונהלי אבטחת מידע, גיבוי, יתירות, כוח אדם, שירות וכיו"ב, האיגוד שומר לעצמו את שיקול הדעת לקבל לבדיקה גם בקשות שאינן עומדות בדרישת הסף הנ"ל, וזאת בהתחשב בטיבם של יתר הנתונים שיציג המבקש.
 2. חתימה על הסכם הסמכה
  לאחר בדיקת הבקשה על ידי האיגוד, ורק במידה שהמבקש עומד בקריטריונים שנקבעו על ידי האיגוד, יחתום האיגוד עם המבקש על הטופס הבא: הסכם הסמכת רשם 2.02
  חשוב: חתימה על ההסכם איננה ההסמכה. על מנת להיות רשם מוסמך, על המבקש לקבל מהאיגוד אישור הסמכה.
 3. קבלת אישור הסמכה
  לאחר חתימת ההסכם על המבקש להציג בפני האיגוד יישום צד-לקוח העומד בדרישות הטכניות המפורטות במפרט הטכני וכן פוליסת ביטוח תקפה העומדת בדרישות הסכם ההסמכה. רק לאחר עמידה בדרישות אלה יינתן למבקש אישור הסמכה ומעמד של רשם מוסמך. דמי הבקשה יזוכו לחשבונו של הרשם וישמשו את הרשם לביצוע פעולות רישום.