חזרה לעמוד הקודם

מידע משפטי

המבט המשפטי על מערכת רשם-מרשם כולל שני מרכיבים עיקריים: האחד נוגע למישור יחסי המרשם עם הרשמים המוסמכים וכולל את הסכם ההסמכה שייחתם בין האיגוד לבין הרשמים; השני, נוגע למישור הציבורי וכולל נוסח מעודכן של כללי רישום שמות המתחם.

הסכם ההסמכה:

המעמד של "רשם מוסמך של איגוד האינטרנט הישראלי" מעניק לרשם מוסמך יתרונות שבצידם אחריות רבה ושורה של התחייבויות הנובעות מהיותו נושא תו הסמכה של איגוד האינטרנט הישראלי.

לרשם מוסמך מתאפשרת גישה ממוכנת, מאובטחת ומאומתת למרשם שמות המתחם באמצעות מערכת הרשם-מרשם, כולל טיפול אוטומטי בחלק גדול מן הבקשות הנפוצות.

שורת ההתחייבויות נובעת מהחובה של הרשמים לפעול בנאמנות ובמקצועיות כלפי לקוחותיהם רושמי שמות המתחם, כלפי מרשם שמות המתחם וכלפי קהילת האינטרנט.

הסכם ההסמכה – גירסה 2.02

נייר עמדה

שוויון והעדר אפליה ברישום שמות מתחם – 2010