חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: gong.co.il

פאנליסט יחיד – עו"ד ערן ליס

העתירה הוגשה על-ידי חברת אופנת גונג בע"מ ("העותרת"), גד הקצאת שם המתחם GONG.CO.IL ("שם המתחם") למשיב, סטודנט ישראלי.  

ההחלטה בעתירה ניתנה ביום 26.7.2020

עיקר טענות העותרת

 1. העותרת היא חברת אופנה ישראלית הפועלת שנים ארוכות באמצעות סימן המסחר GONG
 2. העותרת ניסתה לרשום את שם המתחם ולהשיק בו אתר מכירות חדש, אך לא הצליחה להשלים את הרישום; 
 3. המשיב רשם את שם המתחם מספר ימים לאחר בקשת הרישום של העותרת;
 4. העותרת פנתה אל המשיב בע"פ ובכתב במטרה שיעביר לרשותה את שם המתחם, אך הוא סרב לעשות כן ואף דחה את הצעת העותרת לשלם לו 2,000 ₪ תמורתו;
 5.  המשיב פועל בחוסר תום לב ואינו מפעיל אתר תחת שם המתחם.

עיקר טענות המשיב

 1. המשיב, סטודנט למשפטים, בעל רקע בפיתוח תוכנה ואתרים, רשם את שם המתחם כדין בחודש ינואר 2020 במטרה לפתח בו אתר לסטודנטים שאמור לשלב את המוטיב של הצליל "גונג";
 2. המשיב הציג הסכם עם צד שלישי מחודש פברואר 2020, בקשר עם מיזם לפיתוח אתר כאמור;
 3. החל מחודש מאי 2020, 4 חודשים לאחר רישום שם המתחם, החלו נציגי העותרת לפנות אל המשיב בדרישה כי יעביר לעותרת את שם המתחם, דרישה אותה דחה לאור המאמצים שהשקיע;
 4. סימן המסחר של העותרת נוגע לתחום האופנה ואין כל התנגשות עם אתר חינוכי לסטודנטים;
 5. סימן המסחר של העותרת אינו שולל שימוש במילה המילונית GONG בכל תחום שהוא. מדובר במילה גנרית, עבור הצליל "גונג", שלעותרת אין זכויות בלעדיות בה וממילא העותרת מוכרת כ"גונג אופנה".

להלן עיקר ממצאי פאנל ה- IL-DRP:

לאחר בחינת טיעוני הצדדים, החליט הפאנל לדחות את העתירה, מהנימוקים שלהלן –

 1. בעת שרשם את שם המתחם באמצעות הרשם גורני אינטראקטיב (BOX), המשיב אישר את כללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי, לרבות הכללים הנוהגים במנגנון יישוב הסכסוכים של האיגוד.
 2. העתירה כללה טיעונים שונים ביחס לאי-הצלחתה של העותרת לרשום את שם המתחם, לרבות כלפי הרשם הרלבנטי. בהתאם לכללי מנגנון יישוב הסכסוכים, טיעונים אלה אינם יכולים להידון במסגרת הליכים אלה.
 3. כללי ה-ILDRP קובעים כי מחלוקת ביחס לשם מתחם, ורישומו על-ידי מחזיק, תיבחן לפי הנימוקים הבאים –
  • שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר, שם מסחר, שם חברה רשום או רישום אישיות משפטית של העותרת ("השם"); ו-
  • העותרת היא בעלת זכויות בשם; ו-
  • המשיב אינו בעל זכויות בשם; ו-
  • הבקשה להקצאת שם המתחם, או השימוש בו, נעשו בחוסר תום-לב.
 4. זהה או דומה עד כדי הטעיה / לעותרת זכויות בשם
  • שם המתחם כולל את סימן המסחר של העותרת GONG, יחד עם הסיומת il. בנוסף, שמה של העותרת הוא Gong Fashion Ltd. לפיכך, אין ספק כי לעותרת זכויות בשם וכי שם המתחם זהה או דומה עד כדי הטעיה לשם.
  • השם נשוא העתירה נרשם כסימן מסחר בישראל. טענותיו של המשיב ביחס לכשירותו של סימן המסחר ומידת ההגנה שיש להעניק למילה המילונית GONG, אינן רלבנטיות לשאלת זכויותיה של העותרת בשם, אלא לחלקים אחרים בהחלטה זו. לפיכך העותרת הוכיחה את הנימוקים הראשון והשני לעיל.
 5. למשיב אין זכויות בשם
  • העותרת טענה כי למשיב אין כל סיבה לרשום את שם המתחם וכי עשה כן רק על-מנת לנצל את המוניטין שצברה העותרת ביחס לסימנה המסחרי. המשיב מנגד טען כי מדובר במילה ומילונית וציין את תוכניותיו לעיל להקים אתר לסטודנטים, לרבות הסכם שחתם בעניין זה עם צד שלישי. אף כי ההסכם לאקוני, הוא מציג תמונה ברורה של מטרותיו של המשיב ביחס לשימוש בשם המתחם.
  • הפאנל סבור כי ההסכם מספק על-מנת לבסיס כי למשיב זכויות ואינטרס לגיטימי ביחס לשם, כך שהעותרת לא הצליחה להוכיח את הנימוק השלישי. ההסכם נחתם שבועיים לאחר שהמשיב רשם את שם המתחם וכמעט שלושה חודשים לפני שהעותרת פנתה למשיב. ההסכם אף מציג הכנות לצורך שימוש בשם המתחם.
  • מסקנה זו מתחזקת לאור אופיו של סימן המסחר. לא ניתן לחלוק על אופייה המילוני של המילה GONG. אמנם מדובר בסימן שרירותי ביחס לתחום האופנה, אך בהקשר הכללי של שמות מתחם אין מדובר בסימן מסחר "חזק", שכן עשויות להיות סיבות לגיטימיות לרצות להשתמש בשם המתחם. במקרים מסוג זה, הנטל המוטל על העותרת להוכיח כי למשיב אין זכויות בשם הוא כבד יותר.
 6. רישום או שימוש בשם המתחם בחוסר תום לב
  הפאנל דוחה את טיעוני העותרת כי המשיב מנסה "לרכב" על המוניטין שלה ולסחוט ממנה כסף עבור שם המתחם. המשיב רשם את שם המתחם במטרה להפעיל בו אתר המיועד לסטודנטים – תחום פעילות המרוחק מתחום פעילותה של העותרת ושאינו מכוסה תחת סימני המסחר שלה. לא סביר כי האתר המתוכנן של המשיב ייצור חשש להטעיה בקרב צרכנים. העותרת לא הצליחה להוכיח את הנימוק הרביעי.

הפאנל דחה את העתירה.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה (באנגלית) לחצו כאן.