החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

SUNRISE – הליך רישום מוקדם לשמות מתחם בעברית במרחב החדש – .ישראל

מזל טוב, מרחב מדינתי חדש בסיומת .ישראל יוצא לדרך!

איגוד האינטרנט הישראלי, יפתח בקרוב לציבור הרחב את האפשרות לרשום שמות מתחם בעברית מלאה, במרחב שמות מתחם המדינתי חדש – .ישראל.

הרחבת אפשרות הבחירה: בנוסף לסיומת il.  – גם שם מתחם בעברית יהיה זמין לרישום

מרחב מדינתי חדש זה, ייפתח בנוסף למרחב הקיים בסיומת il., ויהיה זמין למי שרוצה שם מתחם בעברית, מסיבות שונות: הגברת השיוך לקהילת העסקים הישראלית המקומית וחידוד הזיקה הישראלית לשירות או העסק, לצד מתן אפשרות לפרסום שם המתחם בעברית עבור אוכלוסיות שהאנגלית פחות שגורה בפיהן, בקלות ובשפה המקומית.

לפני פתיחת אפשרות הרישום של שמות מתחם בעברית לקהל הרחב, ייערך תהליך המכונה 'Sunrise' המקובל בעולם להשקות מסוג זה. במסגרתו יאפשר האיגוד, לגופים הזכאים לכך, לבקש לשריין את רישומם של שמות מתחם מסוימים, בדרך של קבלת זכות בלעדית, מוגבלת בזמן, לרישומם של שמות מתחם אלה – וזאת במסגרת פרק הזמן שיוקצה להליך הרישום המוקדם.

הליכי רישום מוקדם הם שיטה מקובלת במרשמי שמות מתחם ברחבי העולם בעת פתיחת מרחבי שמות חדשים לרישום. הליך הרישום המוקדם למרחב .ישראל יימשך מספר חודשים, בשלבים שונים, ונועד בעיקר למנוע מחלוקות משפטיות העלולות להתעורר עם פתיחת מרחב שמות המתחם החדש לרישום על-ידי הציבור הרחב, שבו יירשמו שמות המתחם במרחב החדש בהתאם לעיקרון של "כל הקודם זוכה", כמקובל במרשמי שמות מתחם ובאיגוד.

הליך הרישום המוקדם מאפשר לגופים המאוגדים בישראל (כגון חברות, תאגידים סטטוטוריים, עמותות ומפלגות), וכן לבעליהם של סימני מסחר ישראליים טקסטואליים, להבטיח לעצמם את זכותם לרשום שם מתחם בעברית התואם את שמם או סימן המסחר הרשום שלהם. הגשת בקשת לרישום מוקדם של שם מתחם במרחב .ישראל אינה כרוכה בתשלום.

עם תום תהליך הרישום המוקדם, בעוד מספר חודשים, יפתח האיגוד את האפשרות לרשום שמות מתחם במרחב החדש לציבור כולו, וניתן יהיה לרשום כל שם מתחם שלא נרשם קודם לכן במסגרת הליך הרישום המוקדם, ועומד בכללי הרישום.

ניתן לעיין כאן באתר בכל המידע על המרחב החדש, כללי הרישום המוקדם ואופן הגשת הבקשות.

שאלות נפוצות 

מהו הליך הרישום המוקדם (SUNRISE) ולמי הוא מיועד?

הליך הרישום המוקדם הוא הליך מקדים לפתיחת רישום שמות מתחם בעברית לציבור הרחב במרחב שמות המתחם החדש – .ישראל. הליך הרישום המוקדם נועד למנוע מראש, ככל האפשר, מחלוקות משפטיות העלולות להתעורר עם פתיחת מרחב שמות המתחם החדש לרישום על-ידי הציבור הרחב, שבו יירשמו שמות המתחם בהתאם לעיקרון של "כל הקודם זוכה", כמקובל במרשמי שמות מתחם ובאיגוד האינטרנט הישראלי. הליכי רישום מוקדם הם מנגנון מקובל במרשמי שמות מתחם בעולם, במסגרת פתיחה של מרחבי שמות חדשים לרישום שמות מתחם.
במסגרת הליך הרישום המוקדם יהיה הגורמים הזכאים לכך בעלי זכות ראשונים לשריין את רישומם של שמות מתחם במרחב .ישראל, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בכללי הליך הרישום המוקדם (Sunrise).
ההליך מיועד הן לגופים המאוגדים בישראל (כגון חברות, תאגידים סטטוטוריים, עמותות ומפלגות), וכן לבעליהם של סימני מסחר ישראליים טקסטואליים, על-מנת להבטיח לעצמם את זכותם לרשום שם מתחם בעברית התואם את שמם או סימן המסחר הרשום שלהם.

מהו לוח הזמנים הצפוי עד לפתיחת הרישום במרחב ''.ישראל'' לציבור הרחב?

שלב 1: מיום 10.5.2022, שעה 12:00 עד 10.7.2022, שעה 12:00 – תקופת הרישום המוקדם
שלב 2: מיום 11.7.2022 עד 15.8.2022 – בדיקת הבקשות ושליחת תשובות למבקשים
שלב 3: 22.11.2022, יום שלישי, בשעה 12:00 בדיוק – מועד פתיחת הרישום לציבור הרחב (המועד תוקן בעקבות הדחיה בפתיחת המרשם).

האיגוד רשאי לשנות את לוח הזמנים של הליך הרישום המוקדם לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות העניין ובמקרה כזה יפרסם הודעה בנושא.

האם הגשת בקשה לרישום מוקדם כרוכה בתשלום?

לא. הגשת בקשת לרישום מוקדם של שם מתחם במרחב .ישראל אינה כרוכה בתשלום. בקשה לרישום מוקדם שהאיגוד יאשר תקנה למבקש זכות ראשונים לרשום את שם המתחם נשוא הבקשה, לתקופה מוגבלת בזמן (תקופת הרישום המוגן), שתחל עם פתיחת הרישום במרחב החדש לכלל הציבור. כדי לממש את זכות הרישום יהיה על בעל הזכות לרשום בפועל את שם המתחם דרך אחד מהרשמים המוסמכים של האיגוד, פעולה זאת כרוכה בתשלום, בהתאם לתעריפי הרישום שיחולו אצל הרשם הרלוונטי.

מדוע האפשרות להגיש בקשות רישום מוקדם מצומצמת לקריטריונים מסוימים?

הליך הרישום המוקדם מיועד אך ורק למקרים בהם קיימת זיקה מובהקת וישירה, הקבועה בחוק או המתועדת במרשם ישראלי מדינתי, בין האדם או הגוף המבקש את הרישום המוקדם, לבין שם המתחם המבוקש. הקריטריונים שקבע האיגוד מאפשרים לקיים את הליך הרישום המוקדם ביעילות ובוודאות. את שמות המתחם שלא נרשמו במהלך הליך הרישום המוקדם ניתן יהיה לרשום, לפי העקרון של כל הקודם זוכה, עם פתיחת רישום שמות המתחם בעברית לציבור הרחב במרחב .ישראל.

אני בעל סימן מסחר שאינו עונה לקריטריונים במסגרת הליך הרישום המוקדם – האם אוכל לרשום את שם המתחם המשקף את סימן המסחר?

כן. תוכל לבקש לרשום את שם המתחם במרחב ".ישראל" לאחר פתיחת הרישום לציבור הרחב. ככל ומישהו הקדים אותך ורשם שם מתחם שלדעתך פוגע בזכויות חוקיות שלך, תוכל לפנות למנגנון יישוב מחלוקות של האיגוד (ה-IL-DRP) או לערכאות המוסמכות לדון במחלוקת כזו.

יש לי עסק / עוסק-מורשה, מדוע איני זכאי לרישום שם ברישום המוקדם?

עוסק מורשה הוא אינו אישיות משפטית. רישום כעוסק מורשה הוא רישום לצרכי מס, הנעשה ע"י רשויות המס. הוא אינו כולל הליך בחינה מקיף כפי שנעשה בעת רישום חברה, עמותה, שותפות, סימן מסחר וכו'.
על-אף ששמו של עוסק מורשה אינו מקנה זכות לרישום מוקדם, תוכל לבקש לרשום את שם המתחם המבוקש בתהליך הרישום הרגיל המיועד לציבור הרחב, שיפתח זמן קצר לאחר תום הליך הרישום המוקדם. נדגיש כי עם פתיחת הרישום במרחב .ישראל לציבור הרחב, יתאפשר הרישום על בסיס העיקרון של "כל הקודם זוכה".

אני מחזיק שם מתחם באותיות לטיניות במרחב ''il.''. יצרתי לו מוניטין בעבודה קשה, מדוע אינני זכאי לרישום מוקדם?

אין בקיומן של זכויות כלשהן בשם מתחם רשום, בין אם תחת הסיומת il. (באותיות לטיניות) ובין אם תחת כל סיומת אחרת, כדי להעניק, כשלעצמן, זכאות לרישום שמות מתחם בעברית במרחב .ישראל, במהלך תקופת הרישום המוקדם או לאחריה. האיגוד החליט להעניק, למחזיקים כיום בשמות מתחם בעברית במרחב il. – המסתיימים בסיומת המשנה il, org.il או net.il, זכות ראשונים, מוגבלת בזמן, לרישום שם המתחם הזהה בעברית במרחב ".ישראל", למעט במקרים חריגים, כגון כאשר מדובר בשמות מתחם שאינם ניתנים לרישום כלל במרחב החדש.

אני המחזיק הרשום בשם מתחם בעברית במרחב ''il.''. האם יש לי זכות לרישום מוקדם?

כמחזיק בשם מתחם בעברית במרחב il. (לדוגמה: co.il.שםהמתחםשלי), תוקנה לך זכות ראשונים, מוגבלת בזמן (תקופה הרישום המוגן), לרישום שם המתחם הזהה במרחב .ישראל, באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת בקשה בתהליך הרישום המוקדם – וזאת למעט במקרים חריגים של זכויות מתנגשות או שמות מתחם שאינם ניתנים לרישום כלל. האיגוד ישלח לך הודעה מתאימה על כך באמצעות פרטי הקשר של שם המתחם. לפיכך, חשוב שתשמור את הפרטים הללו מעודכנים. במהלך תקופת הרישום המוגן תוכל לממש את זכות הרישום שניתנה לך באמצעות אחד מהרשמים המוסמכים של מרחב .ישראל. הרישום כרוך בתשלום. במידה ולא תממש את זכותך לרשום את שם המתחם ב"תקופת הרישום המוגן", זכאותך תפקע ושם המתחם יהיה זמין לרישום על-ידי הציבור הרחב בכללותו, לפי העיקרון של "כל הקודם זוכה".

אני המחזיק הרשום של שם מתחם בעברית במרחב ''il.''. האם עליי להגיש בקשה לרישום שם מתחם בעברית במרחב ''.ישראל'' או שאיגוד האינטרנט ממיר לי את שם המתחם הקיים לסיומת החדשה באופן אוטומטי?

האיגוד אינו ממיר שמות מתחם כלשהם בין המרשמים. מרחב il. ומרחב .ישראל הם שני מרחבי שמות מתחם נפרדים לחלוטין. שם המתחם בעברית בו אתה מחזיק במרחב il. ימשיך לפעול כרגיל ובהתאם לכללי הרישום של מרחב il.. בנוסף, למעט במקרים חריגים, האיגוד החליט להעניק, למי שמחזיק כיום שמות מתחם בעברית במרחב il., זכות ראשונים, מוגבלת בזמן, לרישום שם המתחם הזהה בעברית במרחב .ישראל, ולשמור עבורם את הזכות לרשום את שם המתחם כאמור לתקופה של שלושה חודשים ("תקופת הרישום המוגן"), מרגע פתיחת הרישום במרחב .ישראל לכלל הציבור. את הרישום בפועל יש לבצע באמצעות רשמיו המוסמכים של האיגוד. אין חובה להגיש בקשה לרישום שם מתחם זהה בעברית במרחב .ישראל אם אינך מעוניין בכך. שמות המתחם הקיימים בעברית במרחב il. ימשיכו לפעול כרגיל ללא קשר אם תממש את האפשרות לרשום את השם הזהה במרחב .ישראל.

יש לי סימן מסחר טקסטואלי בתווים לטיניים הרשום בישראל – מדוע איני זכאי להגיש בקשה לרישום מקבילה עברית שלו במסגרת הליך הרישום המוקדם?

שמות המתחם במרחב .ישראל נרשמים בעברית מלאה. לכן, כאשר האיגוד קבע את הקריטריונים לבקשות רישום מוקדם, הוא החליט להקנות זכות רישום מוקדם לבעלי סימני מסחר, טקסטואליים, הרשומים גם הם בעברית. בפרט, לא קיימת דרך ודאית וחד-משמעית לזהות מקבילה של סימן מסחר בתווים לטיניים. מקבילה כזו יכולה להיות תרגום של השם הלטיני, או תעתיק שלו, כאשר כל חלופה כזו יכולה לכלול מספר חלופות מתאימות בשפה העברית. תוכל להגיש בקשה לרישום שם המתחם בו אתה חפץ כאשר הרישום במרחב .ישראל ייפתח לציבור הרחב.

אני מעוניין לרשום שם מתחם במרחב ''.ישראל'' אך אינני זכאי לרשום אותו במסגרת הליך הרישום המוקדם. מתי אוכל לרשום אותו?

עם פתיחת רישום שמות המתחם במרחב .ישראל לציבור הרחב. במסגרת זו ניתן יהיה לרשום כל שם מתחם פנוי לרישום העומד בכללי הרישום של מרחב שמות מתחם זה.

בפועל, החברה שלי נקראת בשם מסחרי שונה משמה הרשמי ברשם החברות. האם אוכל להגיש בקשת רישום מוקדם לרישום שם מסחרי זה במקום השם הרשמי?

במסגרת הליך הרישום המוקדם ניתן יהיה לבקש לשריין את רישומם רק של שמות מתחם שהם זהים במלואם לשם המלא, בעברית, של אישיות משפטית ישראלית כמו חברה, עמותה או מפלגה, כפי שהשם. ראה סעיף 7 לכללי הרישום המוקדם.

אני בעליהם של מספר סימני מסחר רשומים. האם יש מגבלה על מספר שמות המתחם בעברית אותם אוכל לרשום?

ניתן להגיש בקשת רישום מוקדם לשם מתחם בעברית במרחב .ישראל עבור כל קריטריון זכאות המפורט בכללי הרישום המוקדם. כך למשל, כל סימן מסחר ישראלי טקסטואלי מאפשר להגיש בקשת רישום מוקדם נפרדת, גם אם גורם אחד הוא הבעלים של מספר סימנים כאמור. למידע נוסף ראה סעיפים 5 ו- 6 לכללי הרישום המוקדם.

בקשת הרישום המוקדם שלי אושרה. מה עלי לעשות כעת? מהי מסגרת הזמן? מה קורה אם לא מימשתי את הזכות?

בקשה לרישום מוקדם שהאיגוד יאשר תקנה למבקש זכות ראשונים לרשום את שם המתחם נשוא הבקשה, לתקופה מוגבלת בזמן ("תקופת רישום מוגן") בת 3 חודשים, שתחל במועד פתיחת הרישום במרחב החדש לציבור הרחב. במהלך תקופה זו רק המבקש בבקשת הרישום המוקדם, והוא בלבד, יכול לרשום את השם על-שמו. לא ניתן להעביר את הזכות לצד שלישי. זכות לרישום שלא תמומש במהלך תקופת הרישום המוגן תפקע – ושם המתחם יהיה פנוי לרישום על-ידי בעל זכות קודמת אחרת לפי כללי הרישום המוקדם, או על-ידי הציבור הרחב על בסיס כל הקודם זוכה.

הייתי זכאי לרשום שם מתחם בהליך הרישום המוקדם, אולם לא עשיתי זאת, וכעת מישהו אחר רשם את שם המתחם. מה באפשרותי לעשות?

מעת שלא מימשת את זכותך לפי כללי הרישום המוקדם, פקעה הזכות ורישום שם המתחם התאפשר לציבור הרחב בכללותו, לפי העיקרון של כל הקודם זוכה. ככל ואתה סבור כי המחזיק הנוכחי של שם המתחם פגע בזכות חוקית שלך, ובהנחה שלא ניתן לפתור את המחלוקת בהסכמה, ניתן לפנות להליך יישוב המחלוקות של האיגוד (ה- IL-DRP) או לכל ערכאה מוסמכת אחרת.

ניסיתי לרשום שם מתחם במרחב ''.ישראל'' וקיבלתי הודעה שהוא שמור למישהו אחר (לפי הליך הרישום המוקדם). האם לעולם לא אוכל לרשום את שם המתחם?

במידה ובעל זכות לרישום שם מתחם במרחב .ישראל לא מימש את זכותו לרישום שם המתחם במהלך תקופת הרישום המוגן, זכותו תפקע ושם המתחם יהיה זמין לרישום על-ידי הציבור הרחב בכללותו, בהתאם לכללי רישום שמות המתחם במרחב .ישראל.

שמעתי שבהליכי רישום מוקדם (SUNRISE) במרשמי שמות מתחם אחרים התקיים הליך רב-שלבי, שאפשר לגופים נוספים הזדמנות להבטיח את זכויותיהם בשמות מתחם. מדוע הליך הרישום המוקדם של האיגוד אינו כזה?

בהליכי רישום מוקדמים מרובי-שלבים, השלב הראשון דומה על פי רוב לשלב הראשון בהליך הרישום המוקדם של מרחב .ישראל – רישום שמות מתחם בעלי קשר מובהק למחזיקים בהם. בשלבים הנוספים בהליכים כאמור, בדרך כלל כבר לא מתקיים קשר כזה – ומעורבים בהם מרכיבים כמו הגרלות או מכירות פומביות. מכיוון שאיגוד האינטרנט פועל לטובת קהילת האינטרנט המקומית ולא למטרות מסחריות, ומאז ומעולם גבה מחיר רישום אחיד, והוא אינו עורך מכרזים, מכירות פומביות או הגרלות ביחס לשמות מתחם.

האם שמות המתחם בעברית, ומרחב שמות מתחם חדש, אינם פשוט דרך נוספת להוציא כסף מאנשים?

לא. שמות המתחם בעברית במרחב .ישראל הם הרחבה של מרחב השמות הישראלי. שמות המתחם במרחב .ישראל ירשמו בעברית מלאה, ישירות תחת הסיומת .ישראל, באופן הבא: "שםהמתחםשלי.ישראל". שמות מתחם בשפות בינלאומיות מרחיבים את הנגישות של רשת האינטרנט לקהלים נוספים וחדשים, ומאפשרים גישה נוחה יותר למרחב השמות.

מדוע מחזיקי שמות המתחם בעברית במרחב ''IL.'' זכאים לשריין שם מתחם זהה במרשם החדש ומחזיקי שמות המתחם הלטיניים במרחב ''IL.'' אינם זכאים לכך?

עם פתיחת הרישום של שמות מתחם בעברית במרחב il., בשנת 2010, הצהיר האיגוד כי בכוונתו לאפשר בעתיד למחזיקים שרשמו שם מתחם בעברית לרשום את שם המתחם גם בסיומת המקבילה. כעת, כשהוסמך האיגוד לניהול מרחב .ישראל, מממש האיגוד את הבטחתו כלפי מחזיקים אלו.
מעבר לזכות זו של מחזיקי שמות המתחם בעברית, אין בקיומן של זכויות כלשהן בשם מתחם רשום, בין אם תחת הסיומת il. (באותיות לטיניות) ובין אם תחת כל סיומת אחרת, כדי להעניק, כשלעצמן, זכאות לרישום שמות מתחם בעברית במרחב .ישראל, במהלך תקופת הרישום המוקדם או לאחריה.

באשר לזכותם של מחזיקי שמות המתחם בעברית במרחב ''IL.'' - מה קורה במצב שבו שני גורמים שונים מחזיקים באותו שם מתחם בעברית במרחב ''IL.'', בסיומות-משנה שונות? למשל את שם המתחם ''<em>.co.ilשםהמתחםשלי''</em> מחזיק גורם אחד ואילו את שם המתחם ''<em>.org.ilשםהמתחםשלי''</em> מחזיק גורם אחר. מי מהם יקבל את זכות הראשונים לרשום את שם המתחם הזהה במרחב ''.ישראל''?

האיגוד קבע כי הזכות הראשונית לרישום שם המתחם הזהה בעברית במרחב .ישראל תוקנה לפי מועד הרישום של שם המתחם בעברית במרחב il. על שם המחזיק הנוכחי בו, כך שמחזיק שם המתחם בעברית שנרשם ראשון בזמן יקבל את הזכות לשריון שם המתחם הזהה במרחב .ישראל ולרישומו ב"תקופת הרישום המוגן" – וזאת בהתאם לעיקרון "כל הקודם זוכה", לפיו נרשמים כיום שמות מתחם באיגוד. האיגוד קבע עוד כי במידה והמחזיק לו הוקנתה הזכות כאמור לא יממש את זכותו, תעבור זכות הרישום למחזיק שם המתחם בעברית שנרשם שני בזמן, ותינתן לו האפשרות לרשום את שם המתחם במרחב .ישראל במהלך תקופת הרישום המוגן השנייה שקבע האיגוד בכללי הרישום המוקדם.

מה יקרה עם שמות המתחם בעברית במרחב ''IL.''?

שמות המתחם הקיימים בעברית במרחב il. ימשיכו לפעול כרגיל ובהתאם לכללי הרישום של מרחב שמות מתחם זה. אין חובה על מחזיקי שמות המתחם בעברית במרחב il. לרשום שם מתחם זהה בעברית במרחב .ישראל אם אינם מעוניינים בכך. מחזיק שמעוניין להחזיק בשני שמות המתחם, בשני המרחבים, צריך להמשיך ולחדש את שם המתחם במרחב il., וכן לרשום ולחדש לפי הצורך את שם המתחם במרחב .ישראל. שם מתחם בעברית שלא יחודש במרחב il. – יימחק לצמיתות, הואיל והאיגוד אינו עוד מאפשר לרשום שמות מתחם בעברית במרשם il..

החזקתי בעבר בשם מתחם בעברית במרחב ''IL.''. שם המתחם פקע מכיוון שלא חידשתי את הרישום שלו. האם אני גם זכאי לרשום שם מתחם זהה במרחב ''.ישראל'' בשלב הרישום המוקדם?

לא. הזכות לרישום שם המתחם בעברית במרחב .ישראל תינתן למחזיק הרשום בשם המתחם בעברית במרחב il. נכון למועד פרסום כללי הרישום המוקדם (10/4/2022). מכיוון שלאחר פקיעתו אינך מחזיק עוד בשם המתחם בעברית במרשם il., אינך זכאי לשריון שם המתחם הזהה במרחב .ישראל. כמובן שאין בכך לגרוע מזכותך לבקש את רישומו של כל שם מתחם לאחר פתיחת הרישום במרחב .ישראל לציבור הרחב, בהתאם לכללי הרישום.

אני מחזיק בשם המתחם בעברית במרחב ''IL.'', אך פרטי הרישום לא מעודכנים. האם זה עשוי להשפיע על זכאותי?

כן. עלייך לוודא כי פרטי הרישום ופרטי הקשר המוגדרים בשם המתחם בעברית בו אתה מחזיק במרחב il. מעודכנים ומלאים, כיוון שהרישום במרחב .ישראל יתבצע בהתאמה לפרטים אלו בלבד. גם הודעות שישלח אליך האיגוד יישלחו בהתאם לפרטים המעודכנים במערכותיו כיום. בדיקה של הנתונים המעודכנים בשם המתחם ניתן לבצע בשירות ה-WHOIS של האיגוד, המאפשר לראות מידע על שמות המתחם הרשומים. עדכון פרטי הקשר נעשה באמצעות הרשם דרכו אתה מנהל כיום את שם המתחם במרחב il..

האם רישום שמות המתחם במרחב ''.ישראל'' נעשה אף הוא על פי העיקרון של ''כל הקודם זוכה''?

בהחלט. בחינת בקשות רישום במערכות המרשם נעשית על פי העיקרון של "כל הקודם זוכה", לפיו הבקשה התקינה המתועדת במרשם כמוקדמת בזמן, תבחן ראשונה. טרם שתיפתח לציבור הרחב האפשרות לרשום שמות מתחם לפי עקרון זה, יאפשר האיגוד, לגופים הזכאים לכך, לבקש לשריין את רישומם של שמות מתחם מסוימים, בדרך של קבלת זכות בלעדית, מוגבלת בזמן, לרישומם של שמות מתחם אלה – וזאת במסגרת הליך הרישום מוקדם – Sunrise. מתן שירותים לכלל קהילת האינטרנט הישראלית באופן אוניברסאלי, שוויוני ונטול פניות או הפליה הוא עיקרון יסוד החרוט על דגלו של האיגוד בכלל ומרשם השמות בפרט, מאז ומעולם. לאורו נקבעת פעילות האיגוד ואופייה.

כיצד 'עובדים' שמות המתחם בעברית (ובשפות אחרות)?

שמות מתחם בעברית (ובשפות אחרות) עושים שימוש במשפחת תקני IDN (Internationalized Domain Names, או, שמות מתחם בתווים בינלאומיים). באופן פשטני, שמות המתחם בעברית מתורגמים לשמות מתחם "רגילים" המורכבים מאותיות לטיניות, ספרות ומקפים בלבד המתפענחים במערכת שמות המתחם (DNS).
לדוגמא: הצורה ה"רגילה" (המתורגמת) של שם המתחם "איגוד-האינטרנט.ישראל" היא:
"xn—-zhcbgfhe2aacg8fb5i.xn--4dbrk0ce"
תקני IDN מוטמעים כיום בדפדפנים מודרניים רבים, אך עדיין לא בכל תוכנות הדואר האלקטרוני ויישומים אחרים.