החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

דיון בשם המתחם כלהנשיםזונות.co.il

החלטה:

בסעיף 5.ז לנוהל הוועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים נקבע כי:

"החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות. החלטת ועדה שלא לאשר רישום שם מתחם לרישום צריכה להתקבל ברוב מספרי של חבריה."

כל חברי הוועדה בחרו לפסילת שם המתחם המבוקש.

נימוקי חברי הוועדה:

פרופ' מיכאל בירנהק :

  1. לפי סעיף 7.3 לכללי רישום שמות מתחם, סמכותה של הוועדה היא להרשות או לסרב רישום של שמות מתחם לפי מספר קטגוריות: שמות המכילים מילים גסות, הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור, או כאלה שאינם תואמים לדין הישראלי.
  2. שם המתחם המבוקש בבקשה זו, בעברית, בא על פניו בגדר הקטגוריה של "מילים גסות", וכן, אני סבור שהוא בגדר הקטגוריה של הפרת החוק. באשר לקטגוריה הראשונה – אין צורך בפירוט, השם המבוקש, שהוא משפט מלא, מדבר בעד עצמו.
  3. בקשר לקטגוריה של הפרת החוק – חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 קובע בסעיף 4 כי "לשון הרע על חבר בני אדם או על ציבור כלשהו שאינם תאגיד, דינה כדין לשון הרע על תאגיד, אלא שאין בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה. ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא על ידי
  4. היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו." הסעיף אמנם קובע חסמים בפני מימוש זכותו של הנפגע, אולם קובע בראשיתו, כי דברים שהם בגדר לשון הרע אסורים, גם כאשר הם מופנים לציבור (להבדיל מאדם יחיד). במקרה שלפנינו, אין מדובר בתביעה אזרחית או קובלנה פלילית. זכותו של ציבור שלא להיפגע בדרך של לשון הרע. לפוגע עשויות לקום הגנות, אולם אני מתקשה לראות הגנות כאלה כאן.
  5. בשלב זה נראה לי ששם המתחם המבוקש הוא משפיל, מבזה, ופוגע בנשים באשר הן. בשונה מהבקשה בעניין שם המתחם "Sharmuta" (בקשה 2/12), אני מתקשה לראות שימוש אקספרסיבי מעצים בביטוי המבוקש כאן, בדרך של נטילתו והיפוך משמעותו.
  6. אני סבור שחופש הביטוי של מבקש שם המתחם מוגבל לכאורה במקרה הנ"ל על ידי חוק איסור לשון הרע.
  7. משבחר המבקש שלא לנצל את זכותו לטעון בעד אישור שם המתחם המבוקש, ולאור האמור לעיל, אציע לדחות את הבקשה.

בעז אוקון:

אני מצטרף לעמדתו של מיכאל, ואכן בעניין הסרט ג'נין ג'נין הכבידו על התובעים (והכבדה זו שנויה במחלוקת), אבל אין ספק כי היועץ המשפטי לממשלה רשאי לתבוע גם בשם קבוצה.

יוכי ברנדס:

לגבי "כל הנשים זונות" – זה פשוט "ייהרג ולא יעבור". אסור לנו לאשר זאת בשום פנים ואופן. כבר לא מדובר רק בעלבון גס, אלא בהכללה שיש בה משום הסתה וביזוי כבודן וגופן של נשים באשר הן.

הנק נוסבכר

הוראת החוק באשר ל"לשון הרע על ציבור", לפיה ציבור כגוף אינו יכול לתבוע בהליך אזרחי, מציגה תפיסה ליברלית מידי ואנחנו כגוף המאשר חייבים להגן על אלו שאין להם האפשרות לתבוע בשמם.
אני סבור ששם המתחם פוגע ברגשות ציבור ויש לפסול את שם המתחם המבוקש.

תוצאת הדיון:

כל חברי הוועדה תומכים בפסלת הבקשה. כאמור לעיל, ולפי הנוהל שנקבע, הבקשה נפסלה.

ההחלטה בפורמט PDF