החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

מדיניות טיפול בשמות מתחם שנרשמו לפני 1999

מסמך זה מפרט החלטה עקרונית שהתקבלה ע"י הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי בנושא מדיניות הטיפול בשמות מתחם (דומיינים) שנרשמו לפני שנת 1999 על פי הכללים שגובשו על ידי מרכז החישוב הבין-אוניברסיטאי (מחב"א). האיגוד התמודד עם סוגיה, שעיקרה הוא שהכללים שחלו על שמות מתחם שנרשמו לפני שנת 1999 היו לא שווים לכללים שחלים על עיקר שמות המתחם הרשומים בסיומת IL. ומנוהלים על פי כללים שגובשו על ידי האיגוד. ההחלטה התקבלה, לאחר תהליך ארוך של היוועצות עם גורמים מקצועיים ומשפטיים ושימוע ציבורי שנעשה בנושא. ההחלטה בחנה בין השאר את המשאבים הנדרשים להמשך הטיפול בסוגיה מול השלכותיה בפועל,  את רמת החשיפה לסיכון משפטי של האיגוד, כמו גם המשמעות המוסרית כלפי התחייבויות היסטוריות של האיגוד.

רקע

מדובר בסוגייה מורכבת, הן טכנית והן משפטית, המנסה למצוא פתרון מיטבי לכ- 8,650 שמות מתחם, המהווים בסך הכל כ-3.5% מכלל שמות המתחם הרשומים כיום בסיומת IL. שמות מתחם ותיקים אלו, נרשמו לפי כללי רישום ישנים, שהיו נהוגים עד 1.1.1999. כללים אלו נקבעו עם כניסת  האינטרנט לשימוש בישראל- ע"י מחב"א (מרכז החישובים הבין-אוניברסיטאי) – שם גובשו הכללים הראשונים לניהול ורישום שמות מתחם.

על פי כללי רישום ישנים אלה, המחייבים את האיגוד באופן חוזי, נרשמו שמות המתחם תמורת תשלום סכום גבוה וחד פעמי והזכויות בהם לא הוגבלו בזמן. הפועל היוצא הינו ששמות מתחם אלה לא נדרשו לתשלום עיתי עבור ניהול שם המתחם.

בשנת 1997 הועבר ניהול מרחב IL. באופו רשמי לידי איגוד האינטרנט הישראלי, ובתחילת שנת 1999 גובשו על ידי האיגוד כללי רישום חדשים, אך נקבע גם שהכללים הישנים ימשיכו לחול על שמות המתחם שנרשמו על בסיסם. בין היתר נקבע בכללים החדשים שתוקף הרישום של שם המתחם מוגבל לשנה או שנתיים, ויש לשלם אגרת חידוש רישום שם המתחם בעת החידוש.

לאורך השנים, ניסה האיגוד לאמוד כיצד ניתן לפתור את הנושא,כך ששמות מתחם אלו יהיו רשומים בתנאים שווים לעיקר שמות המתחם הרשומים במרחב IL.

המהלך הציבורי – LET MY CO.IL GO

במרץ 2015 יצא איגוד האינטרנט הישראלי במהלך ציבורי רחב, כשלנגד עיניו מטרה לתת מענה לפניות שהתקבלו במהלך השנים, של אנשים שתהו מדוע הם אינם יכולים לקבל לידיהם שמות שלא נעשה בהם כל שימוש וכמובן לקדם החלת כללים שווים של שמות מתחם ותיקים אלו אל מול כלל רושמי השמות. במסגרת זו, נשלחה פנייה אישית בכתב, למחזיקי שמות מתחם שנרשמו לפני 1999, אשר קראה להם לעדכן את פרטיהם ולהסדיר את הרישום לפי הכללים המעודכנים, או לחלופין להביע עמדתם בשימוע ציבורי שמטרתו לבחון את ישימות החלת כללי הרישום הנוכחיים.

הפנייה הציבורית כללה גם קמפיין פרסומי תחת הכותרת "LET MY CO.IL GO" עם אותם המסרים.

למרות התהליך הממוקד, מתוך התגובות שהתקבלו ומבדיקות נוספות שערך האיגוד, עלו קשיים משפטיים משמעותיים העלולים לחבל ביוזמה להחלת כללי הרישום החדשים ושחרור, לרשות הציבור, של שמות המתחם שאינם בשימוש.

ההחלטה

ועדת ההיגוי לשירותי התשתית של האיגוד (המורכבת מגורמים חיצוניים לאיגוד מקרב הקהילה המקצועית, מחברי וועד מנהל ומבעלי תפקיד רלבנטיים באיגוד), נועצה עם גורמים מקצועיים ומשפטיים ובחנה את המידע והנתונים שהונחו בפניה, כולל אלו מן השימוע הציבורי. ההחלטה לקחה בחשבון את המשאבים הנדרשים להמשך הטיפול בסוגיה מול השלכותיה בפועל,  את רמת החשיפה לסיכון משפטי של האיגוד, כמו גם המשמעות המוסרית כלפי התחייבויות היסטוריות של האיגוד. לאחר בחינה מעמיקה, המליצה הוועדה כי להתחייבויות העבר, עבור שמות המתחם שנרשמו לפני 1999, יש עוגן משפטי שיש לכבדו, כולל פטור מתשלום אגרת רישום שנתית. ועל כן, יש להמשיך בניהול שמות מתחם אלה בדיוק לפי כללי הרישום שלפיהם נרשמו בזמנו. יחד עם זאת, הוחלט כי שמות מתחם אלו לא יהיו זכאים לשירותים חדשים שהופעלו החל משנת 1999 והלאה, שימוש בשירותים חדשים יחייב מעבר לכללים החלים כיום עבור שמות מתחם. כמו כן, תהיה לאיגוד הזכות לבטל רישום של שמות המתחם, אשר מחזיקיהם הפרו את הכללים אליהם התחייבו ברישומם. הנחת העבודה היא כי מספר שמות המתחם מלפני 1999 (8,650 במספר) ילך וירד עם הזמן.

ההמלצה של ועדת התשתיות אושרה ע״י הוועד המנהל של איגוד האינטרנט.

להלן נוסח ההחלטה המלא של ועדת התשתיות, אשר אושררה ע"י הוועד המנהל בישיבתו ביום 13.02.18:

בישיבת ועדת ההיגוי לשירותי התשתית של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("הוועדה"), שנערכה ב-29.1.18, התקיים דיון בנושא שמות מתחם במרחב IL. שנרשמו על פי הכללים לרישום שמות מתחם שנהגו עד 31.12.1998.

כללים אלה נקבעו על ידי מרכז החישוב הבין-אוניברסיטאי ("מחב"א"), עוד לפני העברת ניהול המרשם לאיגוד האינטרנט הישראלי. האיגוד פעל על פי כללים אלה ("כללי הרישום של מחב"א") עד 21.12.1998, עת נכנסו לתוקף כללי רישום חדשים שגובשו על ידי האיגוד.

בפני הוועדה הוצג מידע לגבי תהליך גיבוש והחלפת כללי הרישום של מחב"א בידי האיגוד בסוף שנת 1998 ("כללי הרישום החדשים"), התהליכים שנוהלו באיגוד לאורך השנים לגבי הטיפול בשמות מתחם שנרשמו לפי כללי הרישום הישנים והשוני המשפטי והתפעולי בין שמות מתחם שנרשמו לפי הכללים השונים.

בדיון השתתפו, בנוסף לחברי הוועדה, היועץ המשפטי של האיגוד עו"ד טל קפלן, מבקר האיגוד רו"ח מני צמח, נשיאת האיגוד פרופ' קרין נהון, חבר הוועד המנהל קובי סלע ומנהלת המרשם הגב' אורטל מאלדונאדו.

לאחר שמיעת המידע ועמדתם של הנוכחים, הוועדה ממליצה כדלקמן:

א. במסגרת המעבר לכללי הרישום החדשים, האיגוד התחייב כי לא יהא שינוי במעמדם של שמות מתחם שנרשמו על פי כללי הרישום של מחב"א. לפיכך, הוועדה ממליצה לכבד התחייבות עבר זו ובכלל זה את הפטור המשתמע ממנה מתשלום אגרה שנתית. הוועדה מוצאת לנכון לציין כי מדובר בכ-8,650 שמות מתחם, המהווים בסך הכל כ-3.5% מכלל שמות המתחם הרשומים כיום במרחב IL.

ב. על האיגוד לשמור לעצמו את הזכות לנקוט בצעדים שונים, לרבות ביטול רישום שם מתחם, אם יתברר כי מחזיק שם מתחם שנרשם על פי כלל מחב"א מפר (בהתנהגות או במחדל) את כללי הרישום אליהם התחייב. על האיגוד להמשיך לפעול בניהול שמות מתחם שנרשמו לפי כללי הרישום של מחב"א, לרבות לעניין העברה לאחרים, לפי הקבוע בכללי הרישום של מחב"א ונוהלי הפעולה של המרשם, תוך מתן דגש להפחתת הסיכונים המשפטיים והכלכליים לאיגוד.

ג. האיגוד אינו מחויב לספק למחזיקי שמות מתחם שנרשמו לפי כללי הרישום של מחב"א שירותים נוספים שפותחו על ידו מאותו מועד (כגון DNSSEC). על מחזיק שם מתחם המבקש שירותים אלה, להעביר את שם המתחם לניהול של רשם מוסמך מטעם האיגוד התומך בהם, ולהחיל על עצמו את כללי הרישום החדשים.