החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: פרייפלד ואח' נ' רז

בקשה לאישור הסדר פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות. המבקשים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בה טענו כי המשיב שיגר דברי פרסומת למבקשים ולחברי הקבוצה, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. עוד בטרם הוגשה תשובת המשיב לבקשה, הגיעו הצדדים להסדר פשרה, הכולל פיצוי לקבוצה ולציבור וכן התחייבות להימנע מהפרת חוק התקשורת. 

נפסק

הדרישה לאישור הסדר פשרה באמצעות מנגנון ייחודי להליך התובענה הייצוגית, נובעת מהחשש מפני בעיית הנציג המובנית בהליך הסדר הפשרה במסגרת תובענה כאמור. לאחר בחינת ההסדר נמצא כי הוא ראוי, הוגן וסביר, ולכן יש לאשרו, בשינויים המפורטים בפסה"ד. עיון בבקשת האישור מעלה כי על-פניו, במסגרת הבקשה, מפורטות שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי בנסיבות המקרה מתקיימים התנאים המנויים בחוק תובענות ייצוגיות, שכן בקשת האישור נסבה על הפרה נטענת של סעיף 30א לחוק התקשורת על ידי מפרסם. על פניו התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה להכריע בעניינם של חברי הקבוצה הרבים. לא נמצא טעם לסבור כי המבקשים פועלים או מנהלים את ההליך שלא בתום לב. בבחינת הסיכונים והסיכויים בהמשך ניהול התובענה אל מול יתרונותיו וחסרונותיו של הסדר הפשרה, נמצא כי מתקיימים סיכונים וקשיים שונים לשני הצדדים. מנגנון הפיצוי הוא ראוי ומאזן נכונה בין תכלית פיצוי חברי הקבוצה לבין אי-הכבדה מיותרת על המשיב. האסדרה העתידית המוצעת אף מתקנת את המחדלים המיוחסים למשיב מכאן ואילך, בהינתן שהמשיב התחייב כי ככל שישגר דברי פרסומת באמצעות מסרונים בעתיד, הוא יעמוד במלוא הדרישות הקבועות בסעיף 30א לחוק התקשורת, לרבות הדרישות ביחס לציון פרטיו ולאפשרות למסור הודעת סירוב. להסדר הפשרה תתווסף התחייבות הצדדים לשלוח לביהמ"ש דיווח מפורט בכל הנוגע לביצוע ההסדר. אין צורך במינוי בודק. יש לאשר את הגמול למבקשים (32,500 ש"ח + מע"מ) ואת שכר הטרחה (97,500 ש"ח + מע"מ) בהתאם להמלצת הצדדים. הסדר הפשרה אושר וניתן לו תוקף של פסק-דין.

עדכון

ביום 8.12.2021 ניתן פסק-דין משלים, בו נקבע, בעקבות בדיקה שנערכה, כי על המשיב להעביר סכום בסך 317,200 ש"ח לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד, הפועלת מכוח סעיף 27(א) לחוק תובענות ייצוגיות. קביעה זו מבוססת בין היתר על פסק-הדין, שהמנגנון שנקבע במסגרתו מאפשר את מימוש ההטבה בתקופה המוגבלת בזמן, שלאחריה יהיה על המשיב לשלם לקרן את ההפרש בין סכום המימושים בפועל לבין סכום הפשרה (400,000 ש"ח). עוד נקבע כי המשיב יישא בהוצאות ב"כ המבקשים בסך 10,000 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.