חזרה לעמוד הקודם

תזכיר חוק מטעם משרד התקשורת ומשרד המשפטים: סימון מסר המוני המופץ באמצעות יישום אוטומטי ברשתות חברתיות

ביום 16.6.2022 פרסמו משרד המשפטים ומשרד התקשורת הצעת חוק לתיקון חוק התקשורת כך שתקבע בו חובת סימון מסר המוני המופץ באמצעות יישום אלקטרוני. זאת, במטרה להגביר את השקיפות במרחב המקוון בנוגע לשימוש באמצעים ויישומים טכנולוגיים המאפשרים הפצת מסרים באופן אוטומטי ולצמצם את התופעה הרחבה של הטיית דעת הקהל באמצעות שימוש באמצעים ויישומים אלו, לרבות הפצת מידע כוזב (fake news).

רקע ומטרות החוק

הרקע להצעת חקיקה זו ודומות לה הוא התפקיד המרכזי של רשתות חברתיות כזירה המרכזית להחלפה של מסרים ורעיונות בין אנשים. עם התפתחות הטכנולוגיה, פותחו אמצעים ויישומים טכנולוגים המאפשרים הפצה המונית של מסרים בזירה זו, מבלי שמקבל המידע יודע על המקור המשותף של המסר.

על פי משרד המשפטים ומשרד התקשורת, הצעת חקיקה זו מבקשת למנוע הטיה או השפעה לא הוגנת על דעת הקהל בישראל שנעשית בעזרת יישומיים המאפשרים הפצה אוטומטית של מסרים המוניים. זאת, באמצעות קביעת חובת שקיפות וסימון של מסרים אוטומטיים המוניים ברשתות חברתיות משמעותיות.

על פי פרסום חיצוני של משרד התקשורת, הסדרים אלו של גילוי וסימון אמצעים להפצה המונית אוטומטית של מסרים ברשתות חברתיות יסייעו גם במאבק נגד תופעת חדשות הכזב (פייז ניוז), ומשקפים איזון בין הצורך למנוע שימוש לרעה במערכות אלו לבין הכרה ביתרונות והערך של יישומי פרסום אוטומטים.

נדמה שמנסחי החוק מתייחסים לתופעה של פרסום הודעה זהה או ביצוע פעילות זהה על ידי מספר רב של חשבונות או "פרופילים" ברשת החברתית, שנשלטת על ידי גורם יחיד. הפצת מסרים בצורה זו מייצרת העצמה של המסרים בדרך הגורמת להטיית דעת הקהל, וגורמת לתפיסה מוטעית בנוגע לפופולאריות של המסר. מנסחי החוק מקווים כי הוראותיו יוביל לכך ש-"משתמשי הרשת החברתית יידעו כי מסר כאמור הופץ באמצעות שימוש ביישום אוטומטי ותתאפשר להם קריאה וסינון מושכלים של המסר."

הוראות החוק

הגדרות

 • החוק מגדיר "מסר המוני" כמידע, תגובה או סימן אשר נועדו לקדם רעיון, מכירה/רכישה של מוצר/שירות או בקשת תרומה, ואשר הגיע אל הציבור או אל חלק ממנו.
 • החוק מגדיר "פרסום" כהפצה ברשת האינטרנט.
 • החוק מגדיר "רשת חברתית" כ- ספק שירות, המספק שירותי הפצת תוכן וממשק המאפשר שיתוף תוכן בין משתמשים, למעט אם פעילות הפצת התוכן נלווית לשירות השיתוף שהוא השירות העיקרי, בין בתשלום ובין שלא. סעיף קטן (ח(1)) קובע ששר המשפטים יקבע בתקנות תנאים להגדרת רשת חברתית כרשת חברתית גדולה.

חובות המוטלות על משתמשים

 • חובה על אדם המפרסם מסר המוני ברשת חברתית גדולה באמצעות יישום המבצע את הפרסום באופן אוטומטי, לסמן זאת באופן בולט וברור ובסמיכות למסר (סעיף קטן (ב)).

חובות המוטלות על רשתות חברתית

 • חובה על רשת חברתית גדולה לכלול במסגרת תנאי השימוש שלה את החובה המוזכרת בסעיף קטן (ב). (סעיף קטן (ג)).
 • חובה על רשת חברתית גדולה לאפשר למשתמשיה לדווח בשפה העברית או הערבית, על כל מפרסם המפר את הוראת סעיף קטן (ב).
 • במקרים בהם מגלה רשת חברתית גדולה על הפרה של סעיף קטן (ב), חובה עליה לפנות למפרסם, ובמידה וזה לא יסמן את המסר ההמוני תוך 10 ימי עבודה, חובה על הרשת להסיר את המסר ההמוני. (סעיף קטן (ה)).

הסדרים כלליים ואכיפה של חובות הסימון

 • הפרת הוראת סעיף קטן (ב), היא עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין, יחולו עליה:
  • עבור כל הפרה, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים שאינם תלויים בנזק בסכום של עד 1,000 שקלים חדשים בגין כל מסר המוני אוטומטי שלא סומן.
  • על בית המשפט לשקול שיקולי הרתעה, עידוד מימוש זכויות הנפגעים והיקף החשיפה. בית המשפט לא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לנפגע.
 • שר המשפטים רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע דרכים לסימון מסר המוני אוטומטי.

לחצו כאן לקריאת לעמדת איגוד האינטרנט הישראלי אודות הצעת החוק