חזרה לעמוד הקודם

טיוטת חוק למניעת הסתה ברשתות חברתיות – התייחסות איגוד האינטרנט

ביום 23.12.2021 הופצה מטעם שר המשפטים טיוטת חוק "מניעת הסתה ברשתות חברתיות" אשר עתידה לעלות לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה.

טיוטת חוק למניעת הסתה ברשתות חברתיות, התשפ"ב-2021

בתמצית הצעת החוק מבקשת להסמיך את בתי המשפט המחוזיים בישראל, לפי בקשה של גורמי הפרקליטות הרלוונטיים, לתת צו המחייב מפרסם תוכן, בעלים או מפעילי אתרי אינטרנט (לרבות אפליקציות ורשתות חברתיות) להסיר מהם תכנים, אם בית המשפט שוכנע כי פרסום התוכן מהווה עבירה פלילית ובנסיבות העניין קיימת אפשרות ממשית שהמשך הפרסום יפגע בביטחונו של אדם, בביטחונו של הציבור או בביטחון המדינה.

ביום 24.12.2021 הועברה לוועדת השרים לענייני חקיקה פניה דחופה מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה ואיגוד האינטרנט הישראלי בדרישה שלא לאשר את הצעת החוק בנוסחה הנוכחי.

בתמצית, עמדתנו היא שאכן בשלה העת לרגולציה שתאפשר להורות לפלטפורמות מקוונות להסיר תכנים פליליים המסכנים את הציבור, אך הצעת החוק בנוסחה היא רחבה למעלה מן הצורך, פוגעת באופן בלתי מידתי וחסר תקדים בזכות לחופש הביטוי של הציבור הישראלי. יתרה מכך, אנו סבורים שיש טעם לפגם שרגולציה כה משמעותית על זירת האינטרנט והרשתות החברתיות הועלתה ללא דיון ממצה בוועדות הממשלתיות שמונו לאחרונה לגיבוש ההסדרים בזירה הזו.

כמפורט בהתייחסות המשותפת, אנו סבורים הצעת החוק פוגעת בצורה בלתי מידתית בזכות לחופש ביטוי בכך שהיא יוצרת מהלך חסר תקדים בהיקפו של מתן אפשרות לרשויות המדינה לדרוש הסרה של פרסומים מרשת האינטרנט (כאמור בסעיף 2 להצעת החוק) וכן חסימה או הסרת עותקים של פרסומים אלה שפורסמו ברשת האינטרנט לפני מתן הצו או בתוך שישה חודשים מיום שניתן (כאמור בסעיף 5 להצעת החוק) – וכל זאת תוך אפשרות לשימוש בראיות בלתי-קבילות וקיום דיונים במעמד צד אחד. בנוסף, הצעת החוק עוסקת בפרסום שלדעתו של שופט מהווה עבירה פלילית כלשהי, כולל עבירות שנוגעות לביטוי פוליטי ובכך היא חורגת מנוסחאות האיזון המקובלות להגבלת ביטוי במשפט הישראלי. 

פניה מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה ואיגוד האינטרנט הישראלי לוועדת השרים לענייני חקיקה בעניין טיוטת חוק למניעת הסתה ברשתות החברתיות, התשפ"ב-2021 (24.12.2021)