החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

כללי יישוב מחלוקות

עודכן לאחרונה ב-7 בפברואר 2024

הליך חלופי ליישוב מחלוקות שעניינן הקצאת שמות מתחם תחת סיומות המדינה של ישראל – בלועזית (".IL") ובעברית (".ישראל") ("ה- IL-DRP")

הנוסח הרשמי של כללי יישוב המחלוקות הוא נוסח זה, בשפה העברית. כאשר כללי יישוב המחלוקות מפורסמים בתרגום לשפות אחרות, כגון אנגלית או ערבית, וכאשר ישנה אי התאמה בין הנוסח המתורגם והנוסח בעברית, נוסח זה בעברית הוא הנוסח שיקבע.

לתשומת לב – החל ממועד התיקון האחרון של כללי יישוב המחלוקות, שפת ניהול ההליכים תהיה עברית, הן עבור שמות מתחם הרשומים במרשם ".IL" והן עבור שמות מתחם הרשומים במרשם ".ישראל".

ה-IL-DRP הוא שירות יישוב מחלוקות חלופי, המיועד ליתן מענה מהיר למחלוקות שעניינן הקצאת שמות מתחם תחת סיומות המדינה של ישראל – בלועזית (".IL") ובעברית (".ישראל") ("המחלוקת") – בהתאם לכללי הרישום של כל אחת מסיומות אלה [לכללי הרישום של מרשם ".IL" – לחץ כאן] [לכללי הרישום של מרשם ".ישראל" – לחץ כאן] (כל אחד מכללי הרישום: "הכללים").

ה- IL-DRP אינו מיועד להחליף את מערכת המשפט. ההסכמה להשתמש בשירות ה- IL-DRP אינה מהווה חתימה על הסכם בוררות כמשמעותו בחוק הבוררות הישראלי.

המחלוקת

 1. במסגרת הליכי IL-DRP ידונו אך ורק טענות של צד שלישי החולק על הקצאת שם מתחם קיים למחזיק הרשום שלו. כל מחלוקת תידון לגופה.
 2. העניינים שלהלן לא יתבררו במסגרת הליכי ה- IL-DRP:
  • בקשה לאסור מראש את הקצאתו של שם מתחם.
  • מחלוקת הנוגעת לשם מתחם שהוקצה לפני ה- 1 בינואר 1999 במרשם ".IL" בלבד (תאריך כניסתם לתוקף של כללי הרישום המתוקנים במרשם זה), למעט אם התקבלה הסכמתו בכתב של המחזיק לבירור כאמור.
  • מחלוקת בין מחזיק לרשם מוסמך בנוגע להקצאת שם מתחם, שעניינה איכות השירות שניתן ע"י הרשם המוסמך, הפרת הסכם השירות שבין המחזיק לרשם, או כל עניין מסחרי אחר.
  • דחיית בקשה להקצאת שם מתחם במרשם שמות המתחם הרלבנטי (".IL" או ".ישראל") שמנהל איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ("המרשם" ו-"האיגוד" בהתאמה).
  • ביטול הקצאת שם מתחם ע"י האיגוד.
  • מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם לידי המחזיק שעניינה בטענה לפעולה ברשלנות או פעולה בלתי תקינה אחרת של האיגוד. כל מחלוקת כאמור ניתן לברר לפי דין באמצעות הערכאה המשפטית המוסמכת לכך.

תנאים לקיום ההליך

 1. מחלוקת ביחס להקצאתו של שם מתחם לידי מחזיקו יכולה להיות מובאת בפני ה- IL-DRP ע"י צד שלישי ("המתלונן"), בהתקיים כל התנאים הבאים:
  • שם המתחם זהה או דומה באופן מטעה לסימן מסחר, שם מסחר, שם תאגיד רשום או שמה הרשום של ישות משפטית של המתלונן ("השם הרשום"); ו-
  • למתלונן קיימות זכויות בשם הרשום; ו-
  • למחזיק לא קיימות זכויות בשם הרשום; ו-
  • הגשת הבקשה להקצאת שם המתחם נעשתה בחוסר תום-לב או שנעשה בשם המתחם שימוש שלא בתום-לב.
 2. ראיות להקצאה או שימוש בחוסר תום לב
  • לצרכי האמור בסעיף ‏3.4 לעיל, ומבלי לפגוע בכלליות האמור בו, התקיימות אחת הנסיבות שלהלן תהווה ראיה לחוסר תום לב ברישום או בשימוש בשם מתחם:
   • המחזיק ממשיך להחזיק בשם המתחם במהלך או לאחר סיומה של עבודה או התקשרות על פי הזמנה, כאשר לכאורה שם המתחם היה אמור להירשם על שם המעסיק או מזמין העבודה;
   • המטרה העיקרית שלשמה ביקש המחזיק לרשום את שם המתחם היא הפרעה לעסקיו של מתחרה;
   • נסיבות המצביעות על כך שהקצאת שם המתחם נעשתה בעיקר על מנת למכור, להשכיר או להעביר את זכויות האחזקה בשם המתחם לידי המתלונן שהוא בעליו של סימן מסחר או סימן שירות, או לידי מתחרה של המתלונן, בעבור תמורה החורגת מההוצאות הישירות והמוכחות שהוציא מחזיק השם עבור הקצאת שם המתחם;
   • מחזיק השם ביקש לרשום את השם על מנת למנוע מבעליו של סימן מסחר או סימן שירות לשקף את הסימן בשם מתחם, בכפוף להצגת ראיות בדבר דפוס התנהגות חוזר של מחזיק השם ברישומים מעין אלה;
   • באמצעות השימוש בשם המתחם המחזיק התכוון למשוך, בעבור יתרון מסחרי, משתמשי אינטרנט לאתר האינטרנט שלו או אתר מקוון אחר, ע"י יצירת סבירות לבלבול עם שמו של המתלונן באשר למקורו של אתר האינטרנט, מיקומו, הגופים המממנים אותו, גופים הקשורים אליו או מוצר או שירות המוצעים בו.

ההליך

 1. הגשת עתירה
  • עתירה לבירור המחלוקת תוגש באמצעות דוא"ל לכתובת: [email protected], ותכלול את מלוא החומרים והטענות שיאפשרו לדיין או להרכב IL-DRP, כהגדרתם בסעיף ‏8, להכריע במחלוקת.
  • העתירה יכולה להתייחס למספר כלשהו של שמות מתחם המוחזקים ע"י מחזיק יחיד והיא יכולה לכלול שמות מתחם הרשומים במרשם ".IL" ו/או במרשם ".ישראל". עם זאת, בסמכותם של הדיין או ההרכב לקבוע שיש לפצל את העתירה כנגד המחזיק להליכים נפרדים.
  • חובה לכלול בעתירה את הפרטים הבאים:
   • שמות הצדדים המלאים, כתובותיהם, מספרי הטלפון שלהם, כתובות דוא"ל או כל אמצעי התקשרות אחר עימם.
   • תיאור של העניין שבמחלוקת, לרבות התייחסות מפורשת לכל אחד מארבעת התנאים לקיום ההליך.
   • תשלום דמי הליך, לפי הפרוצדורה הקבועה בנספח התעריפים שלהלן.
  • שפה
   • כל המידע המועבר בדוא"ל יועבר בשפה העברית.
   • כל המסמכים המצורפים לעתירה יהיו בעברית או באנגלית.
   • הדיין או ההרכב רשאים להורות על תרגומם המלא או החלקי של מסמכים בכל שפה לאנגלית או לעברית.
 1. דמי הליך
  • במועד הגשת העתירה, ישלם המתלונן לאיגוד דמי הליך בהתאם למפורט בנספח התעריפים של כללים אלה, כפי שיעודכן מעת לעת. מינויו של דיין או הרכב לבירור המחלוקת ייעשה רק בכפוף לתשלומם של דמי ההליך.
 2. הקפאת סטטוס הרישום של שם מתחם במהלך הליך IL-DRP
  • לאחר הגשת העתירה ותשלום דמי ההליך לא ניתן יהיה להעביר את זכויות האחזקה בשם המתחם שבמחלוקת או למחוק את רישומו של שם המתחם מהמרשם, וזאת עד לסיום ההליך. כמו כן, לא יבוצעו כל שינויים בפרטי הרישום של מחזיק שם המתחם או אנשי הקשר הרשומים של שם המתחם. עד לסיום המחלוקת ימשיך שם המתחם להיות פעיל.
 3. מינוי דיין/הרכב
  • האיגוד ימנה מומחה שישמש כדיין IL-DRP ("דיין") להכריע במחלוקת ע"פ הפרוצדורה המפורטת בכללים אלה.
  • כל אחד מן הצדדים רשאי לבקש שהמחלוקת תידון בפני הרכב של שלושה דיינים ("הרכב"). הצד המבקש את ההרחבה לדיון בפני הרכב ישלם את דמי ההליך הנוספים עבור הדיינים הנוספים ביחד עם הגשת הבקשה לדיון בפני הרכב.
   • במידה שהצד המבקש את הדיון המורחב בפני הרכב הוא המתלונן, הבקשה לדיון כאמור תוגש ביחד עם העתירה או לא יאוחר מ-7 ימים מהגשת העתירה.
   • במידה שהצד המבקש את הדיון המורחב בפני הרכב הוא המחזיק, בקשה כאמור תצורף לתגובתו של המחזיק לעתירה (כמפורט בסעיף ‏9 להלן).

לא ניתן להגיש בקשות לדיון בפני הרכב בכל מועד אחד מלבד כמפורט לעיל.

 • האיגוד ימנה דיין או הרכב לבירור המחלוקת בתוך 28 ימים מהגשת העתירה ותשלום דמי ההליך. במקרה של הרכב, ימנה האיגוד את אחד הדיינים כיו"ר ההרכב.
 • הדיין שמונה ע"י האיגוד יודיע לצדדים על מינויו, או במקרה של הרכב, יודיע יו"ר ההרכב לצדדים על מינויו של ההרכב וזהות הדיינים. ההודעה תימסר באמצעות דוא"ל.
  • צד למחלוקת רשאי לבקש את החלפתו של הדיין או חבר הרכב (לרבות יו"ר ההרכב) על בסיס קיומו של חשש לניגוד עניינים. בקשה כאמור תוגש לדיין או ליו"ר ההרכב, ותכלול פרטים על אודות ניגוד העניינים הנטען.
  • הדיין או ההרכב ידונו בבקשה, ובמידה שיוחלט כי אכן קיים חשש לניגוד עניינים, יודיעו על כך לאיגוד, שיחליף את הדיין או ימנה חבר הרכב אחר.
 1. הודעה למחזיק ותשובת המחזיק
  • לאחר מינוי הדיין או ההרכב, יישלחו למחזיק בדוא"ל העתקים של העתירה וכל החומרים שצורפו לה. המשלוח יתבצע לכתובת הדוא"ל שמסר המחזיק בעת רישום שם המתחם, או כפי שעדכן אותה לאחר מכן (המוצגת בשירות ה-WHOIS של האיגוד).
  • הדיין או ההרכב רשאים להחליט, ע"פ שיקול דעתם, על הודעה למחזיק באמצעים נוספים שאינם דוא"ל.
  • המחזיק רשאי להגיש תשובה, וכן כל חומר רלוונטי נוסף, בתוך 15 יום מיום משלוח העתירה אליו.
  • במידה שתשובת המחזיק כוללת בקשה לדיון בפני הרכב (יחד עם דמי ההליך בגין התוספת של שני דיינים), ימנה האיגוד את הדיינים הנוספים בתוך 21 יום מקבלת הבקשה.
 2. למעט אם נקבע אחרת בידי הדיין או ההרכב, ההליך יתקיים בשפה העברית.
 3. בכפוף לכללי הרישום, רשאים הדיין או ההרכב לנהל את ההליך באופן הנראה להם המתאים ביותר בהתחשב במטרה ליתן מענה מהיר למחלוקות ובטכנולוגיה הקיימת בעת קיום הדיון.
 4. הדיין או ההרכב רשאים להאריך, בגבול הסביר, כל מועד שנקבע בכללים אלה.

מידע נוסף

 1. הדיין או ההרכב רשאים לבקש מהצדדים למסור חומר נוסף הרלוונטי לקבלת החלטה במחלוקת ("המידע הנוסף").
  • הדיין או ההרכב רשאים לקבוע את האופן בו יועבר המידע הנוסף לידיהם.
  • מידע נוסף יכול שיכלול הצהרות נוספות של הצדדים, מסמכים נוספים או תצהירים.

החלטת הדיין / ההרכב

 1. החלטת רוב
  • במקרה של הרכב, החלטת ההרכב תתקבל ברוב של חבריו.
 2. מועד מתן ההחלטה ופרסומה
  • הדיין או ההרכב יעשו מאמצים סבירים להגיע להחלטה במחלוקת בתוך 21 יום מקבלת תשובת המחזיק או קבלת המידע הנוסף.
  • הדיין או ההרכב יישלחו את החלטתם המנומקת לצדדים בדוא"ל.
  • שפת ההחלטה הרשמית – עברית.

הגרסה הרשמית של ההחלטה (בעברית) תתפרסם בכתובת: https://www.isoc.org.il/domain-name-registry/dispute_resolution. במידה שיפורסם בצד הנוסח בעברית גם נוסח באנגלית של ההחלטה, הרי שבכל אי-התאמה בין הנוסחים, הנוסח בעברית יגבר. החלטות שניתנו בעבר בשפה האנגלית ימשיכו להתפרסם בשפה זו ובמידה שיפורסם בצד הנוסח באנגלית גם נוסח בעברית של אותן החלטות, הרי שבכל אי-התאמה בין הנוסחים, הנוסח באנגלית יגבר.

 1. החלטה על אי התאמת המחלוקת להליך IL-DRP
  • הדיין או ההרכב רשאים להימנע מלקבל הכרעה במחלוקת, ולקבוע כי המחלוקת אינה מתאימה לפתרון מהיר באמצעות הליך ה- IL-DRP.
 2. החלטה במעמד צד אחד
  • במידה שצד למחלוקת אינו משתף פעולה או מסרב למסור מידע נוסף לאחר שהתבקש לעשות כן, או כאשר הניסיונות ליצור קשר עם מחזיק שם המתחם ע"פ הפרטים שמסר נכשלו – רשאים הדיין או ההרכב לקבל החלטה במחלוקת על יסוד חומר שנמסר להם ע"י צד אחד למחלוקת או על יסוד החומר שכבר מונח בפניהם.

תוקפה המחייב של ההחלטה

 1. האיגוד מחויב לקיים כל החלטה של דיין או הרכב להקצות, למחוק או להעביר זכויות אחזקה בשם מתחם שבמחלוקת, בהתאם לכללי הרישום ובכפוף לשינוי ההחלטה ע"י בית משפט ישראלי.
 2. החלטה במחלוקת יכולה לשמש הכוונה לדיונים במחלוקות אחרות, אולם אינה מחייבת בדיוני IL-DRP אחרים.

זכות לפנות לבית משפט

 1. הגשת עתירה ל- IL-DRP אינה מונעת בשום דרך גישה או זכות פניה לבית משפט ישראלי.
 2. למרות האמור לעיל, פניה לבית משפט ישראלי במקביל לקיום הליך IL-DRP, לא תשפיע ולא תשהה את קיום הליך ה- IL-DRP, זולת אם התקבלה הוראה מפורשת על כך מבית המשפט.
 3. כאשר ההחלטה שהתקבלה היא מחיקת שם מתחם שבמחלוקת, או העברת זכויות האחזקה מהמחזיק לעותר, האיגוד יודיע למחזיק על המחיקה או ההעברה הצפויות לפחות 30 יום טרם ביצוען בפועל, וזאת על מנת לאפשר למחזיק לפנות לבית המשפט לשם בחינה של ההחלטה.
 4. החלטת דיין או הרכב היא סופית, והיא לא תבחן מחדש ע"י דיין או הרכבי IL-DRP אחרים.

הגבלת אחריות

 1. למעט במקרים של פעולה בזדון של דיין או הרכב, הדיינים או חברי ההרכבים לא יהיו אחראים כלפי צד למחלוקת לכל מעשה או מחדל שאירעו במסגרת הליכי ה- IL-DRP.
 2. תפקיד האיגוד בהליכי ה- IL-DRP יתמצה באספקת השירותים הטכניים והמנהליים לקיום הליכים אלה והאכסניה לקיומם בלבד. למעט במקרים של פעולה בזדון, האיגוד לא יהיה אחראי כלפי צד למחלוקת לכל מעשה או מחדל שאירעו במסגרת הליכי IL-DRP

IL-DRP – נספח תעריפים

  1. התעריפים ותנאי התשלום שלהלן יחולו על הליכי IL-DRP. האיגוד רשאי לשנות את התעריפים מעת לעת ובפרט יעדכן את התעריפים אחת לשנה, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. התעריף המחייב הוא זה שחל במועד הגשת העתירה.
   מספר שמות המתחם הנכללים בעתירה ומוחזקים ע"י מחזיק יחיד תעריף
   1 עד 5 דן יחיד: 3,152 ₪ הרכב: 6,303 ₪ (3,152 ₪ ליו"ר ההרכב, 1,575 ₪ לדיין)
   6 עד 10 דן יחיד: 4,728 ₪ הרכב: 9,454.66 ₪ (4,728 ₪ ליו"ר ההרכב, 2,364 ₪ לדיין)
   10 ומעלה ייקבע על-ידי האיגוד בנפרד ולפי נסיבות העניין
  2. התשלום יועבר לאיגוד, כמפורט להלן, יחד עם הגשת העתירה.
  3. התשלום יתבצע באחד מאמצעי התשלום האלה:
   • העברה בנקאית:

    חשבון מס': 144729
    שם החשבון: איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)
    סניף: 616
    בנק: 12
    פרטי הבנק: בנק הפועלים, רח' חובבי ציון 1, פתח תקוה
    קוד העברה: POALILIT

   • המחאה לפקודת איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר).
   • כרטיס אשראי:

    כל כרטיסי האשראי מתקבלים. ניתן לשלם טלפונית במחלקת הנהלת החשבון של האיגוד, בטלפון: 03-9700900.

  4. לא ניתן לשלם עבור העתירה במזומן או בכל דרך אחרת שאינה מפורטת לעיל.
  5. עמלות בנק, דמי העברה או סכומים אחרים שיתווספו לתעריפים הנקובים לעיל לצורך ביצוע התשלום, ישולמו ע"י הצד המבצע את התשלום.

גרסא קודמת