החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

כללי רישום IL.

כללים להקצאת שמות מתחם תחת רמת המתחם העליונה של ישראל (IL.)

המידע המופיע להלן  הוא תקציר של התנאים העיקריים ב"כללי הרישום" – הכללים להקצאת שמות מתחם (domain names) במרחב העליון (Top Level Domain) של ישראל (IL.) באינטרנט. התקציר נועד לנוחיות הקריאה בלבד, הוא אינו מסמך מחייב ואינו תחליף לעיון בכללי הרישום המלאים המופיעים מטה.

חשוב: נוסח זה הינו תרגום לעברית של הנוסח הרשמי של כללי הרישום באנגלית. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנוסח העברי לנוסח האנגלי, הנוסח האנגלי הוא הנוסח הקובע.

 איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר 58-0299543) ("האיגוד") הוא המנהל את המרחב העליון של ישראל (IL.) באינטרנט, ואת מרשם שמות המתחם הפועל במסגרתו.

 • הקצאת שם מתחם במרחב IL מעניקה למחזיק בו זכות שימוש למשך התקופה בה נרשם. ניתן לרשום שם מתחם לתקופה של שנה, שנתיים, שלוש שנים, ארבע שנים או חמש שנים, לפי בחירת המבקש.
 • כל אדם פרטי או אישיות משפטית אחרת (כגון חברה, עמותה, שותפות רשומה, משרד ממשלתי וכד') מהארץ ומחו"ל רשאים לרשום שמות מתחם בסיומות המשנה co.il או org.il.
 • רישום שם מתחם בסיומות הנוספות הקיימות במרשם – il, ac.il, gov.il, idf.il, k12.il ו-muni.il – יתאפשר אך ורק בכפוף לעמידה בתנאי סף מסוימים. למשל, רישום שם מתחם בסיומת המשנה ac.il יתאפשר רק למוסדות אקדמיים להשכלה גבוה שהמל"ג הכירה בהם, ורישום שם מתחם בסיומת המשנה muni.il יתאפשר רק לרשויות השלטון המקומי.
 • רישום שמות מתחם כפוף לכללי כתיב מסוימים –
  • שמות מתחם בתווים לטיניים יכללו רק את אותיות הא"ב הלטיני, ספרות ומקף אמצעי; אורכם לא יעלה על 63 תווים ולא יפחת מ-3 תווים; הם לא יתחילו או יסתיימו במקף אמצעי ולא יכללו שני מקפים רצופים; הם לא יהיה זהים לרמת מתחם עליונה קיימת ולא למחרוזת "www".
  • שמות מתחם בעברית יכללו רק את אותיות הא"ב העברי (לרבות אותיות סופיות), ספרות ומקף אמצעי; אורכם לא יעלה על 63 תווים ולא יפחת מ-2 תווים; שם מתחם בעברית לא יתחיל בספרה וכן יחולו המגבלות הנוספות המפורטות לעיל.
   [הבהרה: האיגוד השעה את האפשרות לרשום שמות מתחם בעברית כחלק מתהליך מנהלי וטכנולוגי להפעלה עתידית של מרחב עליון של ישראל בעברית].
 • בקשה לרישום שם מתחם תוגש באמצעות אחד מרשמיו המוסמכים של האיגוד ("רשם), לפי בחירת המבקש. המבקש מצהיר כי הוא אישיות משפטית קיימת וכי הקצאת שם המתחם והשימוש בו אינם מפירים זכויות של צד שלישי. רישום שם המתחם כרוך בתשלום דמי רישום, בהתאם לתעריפים הנוהגים אצל רשמיו המוסמכים של האיגוד.
 • האיגוד יבחן את בקשות הרישום כדי לוודא שהן עומדות בכללי הרישום והרישום ייעשה לפי העיקרון של "כל הקודם זוכה", לפיו הבקשה התקינה המתועדת במרשם כמוקדמת בזמן, תיבחן ראשונה. תהליך הקצאת שם המתחם יושלם רק לאחר תשלום דמי הרישום.
 • האיגוד לא יאפשר רישום של שמות מתחם שכבר נרשמו, שאינם עומדים בכללי הרישום וכן שמות מתחם המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור.
 • בחינת בקשת הרישום והקצאת שם מתחם למבקש אינם ערובה או אישור לכך שהשימוש שיעשה המבקש בשם הוא שימוש כדין והאיגוד ומי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכך.
 • המחזיק בשם המתחם רשאי להעביר בכל עת את ניהול שם מתחם מרשם מוסמך אחד לרשם מוסמך אחר (Transfer).
 • ניתן לחדש (Renew) את רישום שם המתחם לתקופה של שנה, שנתיים, שלוש שנים, ארבע שנים או חמש שנים, לפי בחירת המחזיק בשם, בכפוף לתשלום דמי החידוש.
 • האחריות לחידוש שם המתחם חלה על המחזיק בלבד. האיגוד אינו אחראי להודיע על הצורך בחידוש שם המתחם במועד כזה או אחר. שם מתחם שרישומו לא חודש במועד יימחק מהמרשם, אך לא בטרם שחלפה "תקופת חסד" שהגדיר האיגוד לפי שיקול דעתו.
 • מחזיק בשם מתחם רשאי להגיש בקשות נוספות למרשם, כגון בקשה לעדכון פרטים (Modify), בקשה להעברת הזכויות בשם המתחם לצד שלישי (Re-assign) ואפילו בקשה למחיקת שם המתחם מהמרשם (Delete).
 • האיגוד יהיה רשאי לבטל את הקצאתו של שם מתחם במרשם במקרים של אי-תשלום, בעקבות החלטת מנגנון יישוב המחלוקות או כל ערכאה מוסמכת אחרת, וכן במקרה בו המחזיק אינו עומד עוד בדרישות הסף ביחס לרישום שמות מתחם בסיומות הנוספות.
 • המבקש מאשר לאיגוד להציג מידע ביחס לשם המתחם, המחזיק בו ואנשי הקשר שלו במסגרת מנגנון איתור הפרטים של האיגוד (WHOIS). המחזיק חייב לשמור את פרטיו במרשם עדכניים ומתחייב לעדכן את המרשם בכל מקרה של שינוי בפרטיו. מידע לא מדויק או מצג שווא יכולים לשמש בסיס לדחיית בקשת רישום או לביטול הקצאת שם המתחם.
 • האיגוד אינו צד ואינו יכול להכריע במחלוקות הנוגעות לזכויות בשם המתחם, לרבות בין המחזיק לכל צד שלישי הטוען לזכויות בו. האיגוד לא יתערב במחלוקות כאמור ולא ינקוט בהן עמדה.
 • אישור כללי הרישום משמעו גם אישור והסכמה לכללי מנגנון יישוב הסכסוכים של האיגוד (IL-DRP). זהו מנגנון חלופי ומהיר להכרעה בסכסוכי שמות מתחם, שכלליו הם חלק בלתי נפרד מכללי הרישום. סמכות מנגנון יישוב הסכסוכים של האיגוד אינה גורעת מזכותו של כל אדם לפנות לכל ערכאה מוסמכת לשם פתרון המחלוקת. תפקידו של האיגוד הוא לספק את השירותים הטכניים והמנהלתיים בלבד עבור מנגנון זה.
 • שירותי האיגוד ניתנים כמות שהם (AS IS) לא תהיה למבקש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האיגוד בגין תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו. האיגוד אינו נושא באחריות לכל נזק, אבדן, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו למבקש בגין השירותים – ובכלל זה כל נזק עקיף או תוצאתי.
 • האיגוד רשאי לשנות את כללי הרישום מעת לעת. הדין החל על כללי הרישום הוא הדין הישראלי בלבד.

נוסח מקורי: דצמבר 1998 (כללי הרישום הישנים)
עדכון אחרון: פברואר 2022.
גירסה: 1.9

להורדת כללי הרישום לחץ כאן

להורדת כללי הרישום באנגלית לחץ כאן

סיכום תיקונים קודמים