החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הפער הדיגיטלי בין החברה הערבית לחברה היהודית בישראל

פער דיגיטלי הינו מושג המתייחס ל: (1) זמינות ואיכות הנגישות לאמצעים דיגיטליים ולאינטרנט; (2) מודעות לאפשרויות, להזדמנויות ולסכנות הגלומות בשימוש באינטרנט; (3) ולמיומנויות וכישורים המאפשרים שימוש מיטבי באינטרנט. הפער הדיגיטלי נשען בדרך כלל על פערים סוציו-אקונומיים קודמים, מרחיב אותם ומצמצם את הסיכויים לסגירתם בעתיד. מנגד, השקעה בצמצום הפער הדיגיטלי צפויה להשפיע ביתר שאת על סגירת פערים סוציו-אקונומיים אחרים.

שוויוניות ברשת מבטאת את היכולת המעשית של הפרטים והקהילות למצות את האפשרויות הגלומות ברשת. מסמך מדיניות זה מלמד שאמנם הפערים בשימוש באינטרנט בין החברה היהודית לחברה הערבית מצטמצמים, בעיקר בשל תפוצת הטלפונים החכמים. יחד עם זאת, מסתמנים עדיין פערים משמעותיים במיומנויות דיגיטליות ובמאפייני השימוש באינטרנט, גם בקרב האוכלוסייה הצעירה, המונעים מהם למצות את האפשרויות הגלומות באינטרנט, בעיקר בהיבטים הפונקציונאליים. פער זה מונע מחלקים נרחבים בחברה הערבית את היתרונות שהאינטרנט מאפשר לשם צמיחה כלכלית וחברתית, ובפועל – משמר ואף מרחיב את הפערים החברתיים-כלכליים מהחברה היהודית.

לצד זאת, במהלך איסוף הנתונים למחקר, התגלה מחסור משמעותי בבסיסי נתונים, סטטיסטיקות ומחקרים העוסקים באינטרנט בחברה הערבית. מחסור זה המצטרף אף הוא לפער הקיים בין החברה הערבית לחברה היהודית בישראל, מקשה על קביעת מדיניות מבוססת נתונים ומידע ועל מדידת המגמות לאורך זמן. 

אף שהפער הדיגיטלי בין החברה הערבית לבין החברה היהודית מצטרף לפערים הכלכליים חברתיים האחרים בין החברות ומבוסס עליהם, נראה כי דווקא השקעה בנגישות לאינטרנט והשימוש הפונקציונאלי בו עשויים לשמש מנוף רב עוצמה לקידום כלכלי-חברתי מהיר של החברה הערבית בישראל, ולתרום לצמצום הפערים בכלל התחומים, כך שיחס העלות-תועלת שלו תהיה גבוהה, והחזר ההשקעה למשק הישראלי בכלל, ולחברה הערבית בפרט, יהיה מהיר יחסית. מכאן, שלהבנתנו הצורך בסגירת הפערים הדיגיטליים, החברתיים והכלכליים איננה מסתכמת בהוגנות ושוויון חברתי, אלא צפויה להביא לתועלת חברתית-כלכלית. 

האינטרנט בחברה הערבית – המסמך המלא

נוסח ההקדמה בערבית למסמך האינטרנט בחברה הערבית בישראל

לצד המסמך, איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) רואה בצמצום הפער הדיגיטלי בין החברה הערבית בישראל לבין החברה היהודית, ובעיקר בהרחבת הנגישות של הפרטים בחברה הערבית לאינטרנט ויכולתם לעשות בה שימוש פונקציונאלי, כמנוף רב עוצמה לקידום כלכלי-חברתי מהיר של הפרט ושל החברה הערבית בישראל, וככלי התורם לצמצום הפערים בכל התחומים. מתוך תפיסת עולם זו, האיגוד סימן את האוריינות הדיגיטלית בחברה הערבית כמטרה מרכזית בפעילותו, והוא עסק בקידומה מאז שנת 2005.

לדף העוסק בפעילות האיגוד בנושא הפער הדיגיטלי

 

מסמך זה הוא אחד מסדרה של מסמכי מדיניות של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), שעוסקים בסוגיות שונות הנוגעות לחיינו הדיגיטליים, כפרטים וכחברה. מטרת המסמכים היא לייצר תשתית ידע מעמיק ואיכותי שתאפשר גיבוש המלצות מעשיות למדיניות, ולעורר דיון מקצועי וציבורי מבוסס מידע וידע. כל אלו נועדו לעצב מרחב דיגיטלי ואינטרנטי חופשי, מתקדם, בר-קיימא ובטוח בישראל.