החזירו אותם הביתה עכשיו

ד.3 שלב ההליך הפלילי: חסיונות והעברת חומרי חקירה וראיות לתביעה ולהגנה

בשלב זה יועברו תוצרי החיפוש של היחידה החוקרת, לצד דו"חות התיעוד והמיפוי השונים, לידי רשויות התביעה. למעשה, התביעה אינה מקבלת את תיק חקירה הכולל העתק מלא של חומר המחשב האגור במכשירים התפוסים, אלא את פלט תוצרי החיפוש ("מיצוי") שנערך בחומרים הרלוונטיים לעבירות שעליהן הוזהר החשוד.

לפי הנחיות פרקליט המדינה, לצד תוצרי החיפוש במחשב לתיק החקירה ייכנסו גם החומרים הבאים:

  1. צו החדירה לחומר המחשב, לרבות הבקשה להוצאת הצו, או טופס הסכמה מדעת לחדירה לחומרי המחשב, החתום בידי מחזיק המחשב.
  2. דו"ח בדבר ביצוע העתקה של חומרי המחשב התפוסים.
  3. דו"ח החיפוש בחומרי המחשב, המתעד את ביצוע החיפוש, בהתאם לקבוע בסעיפים 14–16 להנחיית פרקליט המדינה בנוגע לשלב החקירה.
  4. דו"ח בדבר מיפוי של חומרי המחשב התפוסים: "רשימת כל החומר" בנוגע לחומרי המחשב שנמצאו.

בשלב זה, התביעה רשאית לבצע שתי פעולות:

סינון חומר החקירה:[77] ככל שנמצא כי חומרי מחשב מסוימים שהופקו בידי היחידה החוקרת אינם רלוונטיים, התובע רשאי להוציאם מתיק החקירה. ברם, עם העברת רשימת חומרי החקירה לעיון ההגנה, יש להותיר חומרים אלה ב"רשימת כל החומר" המועברת לעיון ההגנה (בכפוף לחריגים שבדין).

השלמות חקירה:[78] ככלל, תובע אינו רשאי לערוך חיפושים עצמאיים בחומרי מחשב שלא הוגדרו כחומרים העשויים להיות קשורים לחקירה. לכן, לאחר שהתובע קורא את חומרי החקירה, הוא רשאי לבקש מהיחידה החוקרת לבצע השלמות חקירה: לבצע חיפושים נוספים, להציע חיתוכים מסוימים, להרחיב את המעגל ההקשרי של פרט מידע מסוים (בכפוף לשיקולי פרטיות של מעורבים נוספים שמנחים את פעולות המעגל ההקשרי כאמור) או להרחיב את היקפי הבדיקה המדגמית. לשם ביצוע השלמות החקירה נדרש צו חיפוש ועיון מעודכן לגדרי החומר המבוקש.[79] דבר קיומה של בקשת השלמה יופיע במסגרת "רשימת כל החומר" בתיק החקירה אף על פי שאינה בגדר "חומר חקירה".

שלב ביניים: שקילת חיסיון שיטה ואמצעים טרם העמדת חומרי החקירה לעיון ההגנה

בשלב זה נערכת ישיבת חסיונות לצורך הגשת בקשות לתעודת חיסיון על חומר שהוא חלק מחומר חקירה או על חומר אחר שיש חובה לגלותו, אם התקיימו כל התנאים האלה: יש חשש ממשי שפרסום החומר עלול לפגוע בעניין ציבורי חשוב ואין דרך אחרת למנוע את הפגיעה בעניין הציבורי החשוב. כלומר, דיון בדלתיים סגורות, העדת עד בתחפושת או כל דרך או אמצעי אחרים לא ימנעו את הפגיעה; אין החומר מרכזי וחיוני להגנת הנאשם והעניין הציבורי שבאי-גילוי החומר עולה על הצורך לגלותו לשם עשיית צדק. ראוי לציין כי פקודת המשטרה דורשת לצמצם, ככל שניתן, את תחולת הבקשה לאי גילויו של חומר, ויש לייחד את הבקשה לחומר המינימלי שגילויו יגרום את הפגיעה.[80]

בשלב זה, חומרי המחשב שנתפסו בתיק יועברו לעיון ההגנה בהתאם לשני מצבים:[81]

חומרי המחשב שנתפסו בתיק הם בבעלות הנאשם בלבד: במצב זה יקבל הנאשם העתק מלא של חומרי המחשב שנתפסו מרשותו מתוקף זכותו הקניינית על החומר,[82] למעט החומרים הבאים:

  • חומרים האסורים בהחזקה (למשל פרסומי תועבה) – בהם תתאפשר להגנה זכות עיון בלבד.
  • חומרים הנהנים מחסינות על פי דין, לרבות הלכה פסוקה כגון חיסיון רופא-מטופל או חיסיון מטעם אינטרס הציבור. בחומרים אלה לא תתאפשר להגנה אף לא זכות עיון.
  • חומרים הנוגעים לצנעת הפרט של נאשם אחד בלבד, שאינם רלוונטיים במישרין להגנתם של הנאשמים האחרים – ייחשפו בפני הנאשם (המבקש) בלבד ולא בפני הנאשמים האחרים בתיק.

לצד חומרי המחשב תקבל ההגנה את דו"ח תיעוד החיפוש בחומרי המחשב המפרט את פעולות החיפוש והסינון שבוצעו על ידי גורמי החקירה. יצוין כי מאחר שכלל החומר ניתן לעיון מצד ההגנה, אין חובה להעביר לידיה את מיפוי החומרים ברשימת כלל החומר.

חומרי המחשב שנתפסו בתיק אינם בבעלות הנאשם או אינם בבעלותו בלבד: למשל, אם חומרי המחשב בבעלותם של נאשמים אחרים, עדים בתיק או נפגעי העבירה. במצב זה הנאשם מקבל לידיו העתק אך ורק של חומרי המחשב שנמצאו כרלוונטיים לעניינו, יחד עם התיעוד כיצד הגיעו החוקרים לחומרים אלה דווקא. בניגוד לתרחיש הקודם, לצד דו"חות הפעולה, כאן עולה הצורך לערוך ולמסור להגנה מיפוי של כלל חומרי המחשב התפוסים ("רשימת כל החומר"),[83] המעניקה לה כלי נוסף בביקורתה על אופן המיון והסיווג של חומרי המחשב בחקירה.


פעולות המשך שההגנה רשאית לבצע:[84]

  1. השלמת חומרים שנתפסו מידי אחרים: כל נאשם זכאי לבקש בכתב לעיין בחומרי מחשב נוספים אשר לא הועמדו לרשותו הגם שנתפסו בתיק, אם בקשתו תהיה ממוקדת ותימצא "סבירה ועומדות במבחן ההיגיון וסבירות המשאבים".[85] בכפוף להסכמתו של האדם שחומרי המחשב המבוקשים נתפסו מרשותו, ניתן להעביר את החומר המבוקש לכל הצדדים בהליך.
  2. העברת הצעות להשלמות חקירה: ההגנה רשאית להעביר הצעות לחיתוכים, סינונים וחיפושים נוספים שניתן לערוך בחומרי המחשב במידה שבקשתם תימצא סבירה ואפשרית. למשל, בקשה לבצע חילוץ נתונים נוספים מהמכשיר על ידי מומחה מטעם ההגנה לצורך הפקת ראיות הזמה לראיות התביעה המבוססות על חומר שלא הופק מהפריקה הראשונה.[86]

מקורות

[77] שם, בסעיף 12.

[78] שם, בסעיפים 13–15.

[79] כאשר החומרים המבוקשים הם מעבר לגדרי המותר לעיון בצו החדירה המקורי או כאשר היחידה החוקרת לא שמרה העתק פורנזי מלא של חומר המחשב וחיפוש משלים יצריך חדירה מחדש, הרשות החוקרת תצטרך להגיש בקשה להרחבת צו החיפוש או להנפקת צו חיפוש חדש מבית משפט על מנת לבצע את החיפושים.

[80] למשל, אם החומר שגילויו עלול לפגוע בעניין ציבורי חשוב נמצא בחלק אחד של מסמך, יש לייחד את הבקשה לחיסיון לחלק אחד זה, שגילויו עלול לפגוע, כאמור, ולו בלבד. ראו: פקודת מטא"ר 04.01.1: תעודת חיסיון – הכללים וההנחיות להגשת הבקשה.

[81] "הנחיית פרקליט המדינה 7.14", לעיל ה"ש 131, בסעיפים 20–23.

[82] למעשה, עשוי להיווצר מצב שבו זכות העיון של בעל המכשיר, מכוח זכותו הקניינית בחומר, תהיה רחבה מזכות העיון של התובע כך שתכלול העתק של כל חומרי המחשב שנתפסו ברשותו, כבר בשלב החקירה כחלק מזכויותיו כחשוד לפי סעיף 32א לפקודת החיפוש. זאת, למעט מקרים שיש בהם חשש לשיבוש חקירה (שמתאיין בשלב הגשת כתב האישום). כלומר זכות העיון שלו רחבה משל התובע, אשר רשאי לעיין רק בחומרים שיימצאו כרלוונטיים לחקירה, ובחומרים שיימצאו לאחר ביצוען של השלמות חקירה בהוראתו. "הנחיית פרקליט המדינה 15.7", לעיל ה"ש 162, בסעיפים 17–18.

[83] בהתאם לסעיף 74(א)(1) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982.

[84] שם, בסעיפים 19–26.

[85] עניין פישר, לעיל ה"ש 17.

[86] ראו למשל בש"פ 46/21 אמסלם נ' מדינת ישראל (7.1.2021) (הסכמת הפרקליטות לבקשת נאשם לבצע פריקה נוספת של הטלפון הנייד שממנו הופקו ראיות התביעה, על ידי מומחה מטעם ההגנה, שתתבצע במשרדי היחידה החוקרת ובנוכחות חוקר מיומן אשר יפקח על תהליך הפריקה); ה"ת (מחוזי מרכז) 21933-04-22 טחלוב נ' מדינת ישראל (4.5.2022) (החלטת בית המשפט לקבל בקשה של נאשמת לבצע פריקה מטעמה של נתונים ממכשיר הטלפון הנייד שלה, בנסיבות שבהן התברר כי מלוא החומר שהופק בפריקה לא גובה על ידי המשטרה, כך שבידיה נותרו רק חלק מתוצרי הפריקה. בדיון שהתקיים הסכימו הצדדים כי תוכן הטלפון יועתק על ידי המדינה, אך ייאסר עליה לצפות בו, אלא לפי צו חיפוש חדש של בית המשפט – וכי לאחר השלמת הפריקה על ידי המדינה יושב המכשיר הנייד לידי הנאשמת).