יצירת, עדכון ומחיקת איש קשר

בעת יצירת איש קשר מתקבל Nichandle- קוד שמייצג את איש הקשר. שתי האותיות בתחילת הקוד הן הקוד של הרשם, ושתי האותיות במרכז הקוד, מייצגות את האות הראשונה של השם הפרטי ושל השם משפחה של איש הקשר. לדוגמה, קוד לאיש קשר בשם "Test Contact" של הרשם Example Registrar:  
ER-TC2045-IL

ניתן להקים איש קשר חדש בבקשת Create Contact וגם במעמד של בקשת רישום חדשה (או בקשת הקצאה מחדש).
ניתן לעדכן את כל פרטי איש הקשר בבקשת Update. פרטי איש הקשר יעודכנו רוחבית בכל שמות המתחם בהם הוא מופיע.
הפרט היחידי שלא ניתן לעדכן הינו שם איש הקשר. במידה ורוצים לשנות את שם איש הקשר- יש להקים איש קשר חדש עם השם הרצוי.

נהלי אנשי קשר

נהלי אנשי קשר מתוארים בהסכם ההסמכה, נספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם, סעיפים 7,8,9.

הרשמים מחוייבים לפעול בכפוף למילוי מלא ומדויק של הוראות הסכם ההסמכה ובהתאם לנהלים המפורטים בנספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם.

לנוחיותכם מצורפים הנהלים, כפי שמופיעים בהסכם (ע"מ 32)

יצירת אובייקט איש קשר (Create Contact)

  1. פנה מבקש לרשם בבקשה להירשם כאיש קשר יגיש הרשם בקשה מתאימה למרשם בהתאם לפרוטוקול.
  2. במידה שהעדכון המבוקש לא כולל שינוי בפרטי שם איש הקשר, יעדכן את פרטי איש הקשר ע"י הגשת בקשת Create Contact בהתאם לפרוטוקול.
  3. הגשת בקשה ליצירת אובייקט איש קשר ע"י הרשם לאיגוד תהווה מצג של הרשם כי פרטי ההתקשרות עם איש הקשר מאפשרים פניה ישירה אל אותו איש קשר.

עדכון פרטי איש קשר המשויך לרשם – (Update Contact)

  1. פנה איש קשר לרשם בבקשה לעדכן את פרטיו תחת קוד איש הקשר, יוודא הרשם כי קוד איש קשר זה אכן משויך לרשם, וכי המבקש הוא אכן איש הקשר שרשום תחת קוד איש הקשר.
  2. במידה שהעדכון המבוקש לא כולל שינוי בפרטי שם איש הקשר, יעדכן את פרטי איש הקשר ע"י הגשת בקשת עדכון (Update details of contact person) בהתאם לפרוטוקול.
  3. במידה שהעדכון המבוקש כולל שינוי כלשהו בפרטי שם איש הקשר, ייצור הרשם קוד איש קשר חדש, בהתאם לפרוטוקול.
  4. הגשת בקשה לעדכון פרטי איש קשר ע"י הרשם לאיגוד תהווה מצג של הרשם, לפיו:
  5. הרשם וידא את זהותו של איש הקשר, כי רצונו בעדכון הפרטים כמבוקש וכי הפרטים לאחר ביצוע העדכון מתייחסים לאותו אדם.
  6. פרטי ההתקשרות עם איש הקשר מאפשרים פניה ישירה אל אותו איש קשר, והם אינם מכילים פרטי התקשרות שאינם כאלה.

מחיקת אובייקט איש קשר (Delete Contact)

  1. פנה מבקש לרשם בבקשה למחוק את פרטיו כאיש קשר, יוודא הרשם כי קוד איש קשר זה אכן משויך לרשם, וכי המבקש הוא אכן איש הקשר שרשום תחת קוד איש הקשר.
  2. לאחר מכן יגיש הרשם בקשת Delete Contact מתאימה בהתאם לפרוטוקול.
  3. הגשת בקשה ליצירת אובייקט איש קשר ע"י הרשם לאיגוד תהווה מצג של הרשם, לפיו הרשם וידא את זהותו של איש הקשר.
  4. בקשת מחיקה כאמור תאושר אם ורק אם לא קיים במרשם השמות שם מתחם רשום בו קיימת הפניה לאיש הקשר שמחיקתו מתבקשת. בכל מקרה אחר, הבקשה תדחה.