החזירו אותם הביתה עכשיו

מחיקת שם מתחם

ביטול רישום (Delete Domain)

בפעולת המחיקה יש להשתמש כאשר מחזיק שם מתחם מעוניין למחוק את רישום שם המתחם מאחזקתו באופן מיידי.
יש לשים לב שמיד עם אישור הפעולה, שם המתחם חוזר לנחלת הכלל והופך לפנוי לרישום על בסיס כל הקודם זוכה.
את בקשת המחיקה ניתן להגיש רק כאשר שם המתחם בתוקף מלא. מחזיק שם המתחם, והוא בלבד, מוסמך לאשר את ביצוע פעולת המחיקה.

שימו לב: פעולת המחיקה אינה שלב ביניים בבקשה אחרת כלשהי. אין להשתמש במחיקה לצורך העברת ניהול, ביצוע עדכונים, העברת זכויות אחזקה או כל פעולה אחרת.

דמי רישום בגין יתרת תקופת האחזקה

לא מוחזרים דמי רישום כלשהם בגין תקופת הרישום שנותרה בין ביצוע המחיקה לתאריך הפקיעה המקורי של שם המתחם, גם אם המחיקה נעשית סמוך לרישום.

נוהל ביטול רישום שם מתחם

נוהל "בקשה לביטול רישום שם מתחם" מתואר בהסכם הסמכה, נספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם, סעיף 2 הרשמים מחוייבים לפעול בכפוף למילוי מלא ומדויק של הוראות הסכם ההסמכה ובהתאם לנהלים המפורטים בנספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם.

לנוחיותכם הנוהל, כפי שמופיע בהסכם (ע"מ 27)

  1. פנה מחזיק לרשם בכתב וביקש למחוק לצמיתות שם מתחם בו הוא מחזיק, כאשר שם המתחם משויך לרשם, יוודא הרשם כי זיהה את המחזיק באופן ודאי, כי הוא אכן המחזיק הרשום בשם המתחם המדובר וכי הוא רשאי להורות על מחיקה כאמור, וכי הוא אכן מעוניין לבצע את הליך המחיקה. לאחר שעשה כן, יגיש הרשם בקשת מחיקה (Delete), בהתאם לפרוטוקול.
  2. הרשם ישמור את בקשת המחזיק המקורית ואת התכתובות שהתקיימו בין הרשם והמחזיק לשם אימות זהותו ורצונו, כך שיהיו זמינות להצגה בפני האיגוד, לבקשתו, ולכל צורך אחר.
  3. הגשת הבקשה לאיגוד למחיקת שם מתחם על ידי הרשם תהווה מצג של הרשם, לפיו:
    1. הרשם זיהה את המחזיק כמחזיק הרשום בשם המתחם;
    2. הרשם וידא שהמחזיק האמור מעוניין אכן למחוק לצמיתות את שם המתחם, וכן שהמחזיק מודע לכך שעם מחיקת שם המתחם מן המרשם יוכל כל מבקש אחר לרשום לעצמו את שם המתחם.
  4. האיגוד יהיה מוסמך לוודא ישירות עם המחזיק כי אכן ברצונו למחוק את שם המתחם.
  5. לאחר השלמת הליך המחיקה, יהיה שם המתחם פנוי לרישום, וכל מבקש העומד בתנאים ובמדיניות הרישום העדכנית של האיגוד יוכל לבקש לרשום אותו לאחזקתו, באמצעות כל אחד מן הרשמים המוסמכים.
  6. לא יהיה החזר כספי כלשהו מהאיגוד לרשם או למחזיק לשעבר בגין יתרת תקופת האחזקה שמתאריך המחיקה ועד תאריך הפקיעה, או כל תקופה אחרת.