בקשה לביטול רישום שם מתחם

בקשה לביטול רישום שם מתחם – (Delete Domain)

  1. פנה מחזיק לרשם בכתב וביקש למחוק לצמיתות שם מתחם בו הוא מחזיק, כאשר שם המתחם משויך לרשם, יוודא הרשם כי זיהה את המחזיק באופן ודאי, כי הוא אכן המחזיק הרשום בשם המתחם המדובר וכי הוא רשאי להורות על מחיקה כאמור, וכי הוא אכן מעוניין לבצע את הליך המחיקה. לאחר שעשה כן, יגיש הרשם בקשת מחיקה (Delete), בהתאם לפרוטוקול.
  2. הרשם ישמור את בקשת המחזיק המקורית ואת התכתובות שהתקיימו בין הרשם והמחזיק לשם אימות זהותו ורצונו, כך שיהיו זמינות להצגה בפני האיגוד, לבקשתו, ולכל צורך אחר.
  3. הגשת הבקשה לאיגוד למחיקת שם מתחם על ידי הרשם תהווה מצג של הרשם, לפיו:
    1. הרשם זיהה את המחזיק כמחזיק הרשום בשם המתחם;
    2. הרשם וידא שהמחזיק האמור מעוניין אכן למחוק לצמיתות את שם המתחם, וכן שהמחזיק מודע לכך שעם מחיקת שם המתחם מן המרשם יוכל כל מבקש אחר לרשום לעצמו את שם המתחם.
  4. האיגוד יהיה מוסמך לוודא ישירות עם המחזיק כי אכן ברצונו למחוק את שם המתחם.
  5. לאחר השלמת הליך המחיקה, יהיה שם המתחם פנוי לרישום, וכל מבקש העומד בתנאים ובמדיניות הרישום העדכנית של האיגוד יוכל לבקש לרשום אותו לאחזקתו, באמצעות כל אחד מן הרשמים המוסמכים.
  6. לא יהיה החזר כספי כלשהו מהאיגוד לרשם או למחזיק לשעבר בגין יתרת תקופת האחזקה שמתאריך המחיקה ועד תאריך הפקיעה, או כל תקופה אחרת.