הגשת בקשה לעדכון קוד אישור העברה

הגשת בקשה לעדכון קוד אישור העברה (Transfer Authorization Code)

בקשה לעדכון קוד אישור העברה היא בקשת Update Domain לכל דבר ועניין, ותטופל על ידי הרשם אליו משויך שם המתחם באופן המתואר בסעיף 4 זה. מנגנון זה נועד להוסיף שכבת הגנה נוספת בפעולת שינוי רשם (Transfer Domain).

פנה המחזיק לרשם אליו משויך שם המתחם וביקש לקבל קוד אישור העברה, יעביר הרשם למחזיק את קוד אישור ההעברה בהתאם למפורט להלן ובמקביל יעביר הרשם את קוד אישור ההעברה לאיגוד באמצעות הגשת בקשת Update Domain.

הוראות נוספות בעניין קוד אישור ההעברה:

 1. קוד אישור ההעברה יהיה בידיעת הרשם אליו משויך שם המתחם, המחזיק והאיגוד בלבד.
 2. הרשם יפיק קוד אישור העברה ייחודי עבור כל שם מתחם שבניהולו המיועד להעברה.
 3. קוד אישור ההעברה כמוהו כסיסמה ועל כן יש לשמור אותו בסודיות כדי למנוע את העברתו למי שאינו מורשה להחזיק בו.
 4. הרשם אליו משויך שם המתחם יכול להפיק את קוד אישור ההעברה בעצמו, או לחילופין לאפשר למחזיק לעשות כן, באמצעות ממשק ניהול מאובטח.
 5. הרשם רשאי למסור את קוד אישור ההעברה למחזיק באמצעות ממשק הניהול של שם המתחם, או באמצעות דואר-אלקטרוני (על-מנת למנוע אפשרות לניצול לרעה של קוד אישור ההעברה ומטעמי אבטחת מידע, אין להעביר את קוד אישור ההעברה בדוא"ל כמות שהוא, אך ניתן להשתמש במנגנון הכולל הודעת דוא"ל עם מנגנון אימות, כאשר רק לאחר ביצוע האימות ייחשף הקוד בפני המחזיק).
 6. הרשם ימסור את קוד אישור ההעברה למחזיק בכל עת לפי בקשת המחזיק ולאחר שזיהה כי מבקש קוד אישור ההעברה הוא אכן המחזיק בשם המתחם.
 7. הרשם רשאי לעדכן את קוד אישור ההעברה בכל עת.
 8. מסירת קוד אישור ההעברה באמצעות בקשת Update Domain תיעשה באמצעות פונקציית גיבוב (Hash) מסוג 256HSA הכוללת 64 תווים בדיוק.
 9. בעת הגשת בקשת Transfer Domain, כמפורט בסעיף 5 להלן, יועבר קוד אישור ההעברה כמות שהוא, ללא שימוש בפונקציית גיבוב.
 10. קוד אישור ההעברה הוא חד-פעמי (כך למשל, ככל והוגשה בקשת Transfer Domain למרשם הכוללת את הקוד, לא ניתן יהיה להשתמש בקוד פעם נוספת גם במקרה של דחיית הבקשה).
 11. קוד אישור ההעברה יהיה בן 6 ל-20 תווים. התווים המותרים בקוד הם הספרות 0-9, האותיות a-z וכן A-Z וקו תחתון (_).
 12. קוד אישור ההעברה יהיה תקף ל-5 ימים קלנדריים בלבד מהיום בו אושרה הבקשה ל-Update Domain, בין אם נעשה שימוש בקוד ובין אם לאו. תוקף קוד אישור ההעברה יבוטל במקרים הבאים:
  1. לאחר 5 ימים קלנדריים ממועד קבלת הקוד במרשם;
  2. בהגשת בקשת Transfer Domain כמפורט בסעיף 5 להלן;
  3. בהגשת בקשת Reassign Domain כמפורט בסעיף 6 להלן;
  4. כאשר שם המתחם נמחק;
  5. כאשר התקבלה במרשם בקשה לעדכון קוד חדש לפי סעיף 4 זה.