רישום שם מתחם

רישום שם מתחם חדש – (Create Domain)

הרשמים מוסמכים להגיש בקשות רישום לתקופות אחזקה של שנה עד חמש שנים לכל היותר, עבור הסיומות הבאות במרחב il.:יmuni.il ,ac.il ,net.il ,co.il ,org.il ועבור הסיומות הבאות במרחב .ישראל: .ישראל, .ישוב.ישראל, .אקדמיה.ישראל.

רישום שם מתחם תחת הסיומות ac.il ,net.il ,k12.il ,muni.il וכן תחת .אקדמיה.ישראל ו-.ישוב.ישראל אינו פתוח לציבור בכללותו, אלא מוגבל למחזיקים מסוימים (גופים מוניציפאליים, גני ילדים ובתי ספר, ספקי אינטרנט, ומוסדות אקדמים), כמפורט בסעיף 5 בכללי הרישום למרחב il. ובסעיף 3.3 בכללי הרישום למרחב .ישראל.
שמות מתחם תחת הסיומת k12.il נרשמים ומנוהלים ישירות ע"י איגוד האינטרנט הישראלי.
חובות וזכויות המחזיק מפורטות בכללי רישום שמות מתחם.

תהליך אישור הבקשה

בקשות הרישום מאושרות ידנית ע"י צוות המרשם ומשך הטיפול בבקשה נע ממספר דקות לאחר קבלת הבקשה ועד מספר ימים.
כל בקשת רישום שמתקבלת במרשם מקבלת סטטוס המשקף את שלבי הטיפול בבקשה:
Request Received – הבקשה התקבלה והטיפול הידני טרם החל, בשלב הזה יכול הרשם לבטל את הבקשה באופן עצמאי ע"י שליחת בקשת ביטול (cancel) בהתאם למתואר במפרט הטכני.
Waiting for Docs – הטיפול הידני בבקשה החל והודעה נשלחה לרשם לבירור היישות המשפטית של המבקש.
General Delay – הטיפול הידני בבקשה החל ומלווה בשליחת הודעת עדכון לרשם ששם המתחם נמצא בתהליך אימות פרטים.
סטטוס הבקשה מתעדכן גם בממשק רשמים ה- IRI, לשאלות ובירורים פרטניים בגין שם מתחם מסויים ניתן לפנות לצוות המרשם.

פירוט נוסף על הסטטוסים השונים ועל הסיבות הנפוצות בגינם בקשות רישום מעוכבות או נדחות, ניתן למצוא בשאלות הנפוצות

כל זמן ששם המתחם פנוי, בקשות רישום ממבקשים שונים מתקבלות במרשם.
הבקשה התקינה הראשונה שמוגשת למרשם היא הבקשה שתאושר לפי העיקרון של First come first served.
כל בקשה שהוגשה לאחר הבקשה שאושרה תידחה מהסיבה ששם המתחם כבר קיים – Domain already exists.

נוהל הגשת בקשת רישום על ידי רשם

נוהל בקשה להקצאת שם מתחם חדש מתואר בהסכם הסמכה, נספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם, סעיף 1.
הרשמים מחוייבים לפעול בכפוף למילוי מלא ומדויק של הוראות הסכם ההסמכה ובהתאם לנהלים המפורטים בנספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם.

לנוחיותכם נוהל בקשה להקצאת שם מתחם חדש, כפי שמופיע בהסכם (ע"מ 24)

 1. פנה מבקש לרשם וביקש להקצות שם מתחם חדש, ובמידה שהשם אכן פנוי וזמין לרישום, יפנה הרשם לאיגוד בבקשה לרשום את שם המתחם.
 2. בקשה זו תוגש על גבי טופס בקשה אחיד, לפי פרוטוקול שפרטיו הטכניים יוגדרו על ידי האיגוד (להלן "הפרוטוקול").
 3. הגשת הבקשה כאמור על ידי הרשם לאיגוד תהווה מצג של הרשם, לפיו:
  1. הרשם זיהה את המבקש והמבקש הוא ישות קיימת ולא פיקטיבית;
  2. המבקש קיבל על עצמו את ההסכם מול הרשם, אשר כולל בתוכו גם את כל התניות והמצגים שנדרש הרשם לכלול בהסכם הרשם-מבקש, על פי נספח ד': התנאים אשר מחויב הרשם לכלול בהסכם הרישום שיחתום עם המחזיקים).
  3. הרשם וידא כי שם המתחם המבוקש עומד בדרישות האיגוד ובמדיניות רישום השמות של האיגוד התקפה בעת הגשת הבקשה.
  4. במידה שהבקשה כוללת חסימה של האפשרות להגיש בקשות Transfer (הפונקציה: "Lock Transfer" – הרי שחסימה זו נעשתה על פי בקשתו המפורשת והמתועדת של המבקש.
 4. היה השם פנוי ומתאים לרישום, ובמידה שהאיגוד לא עשה שימוש בסמכותו שלא לרשום את השם על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ירשום האיגוד את שם המתחם החדש, על כל פרטיו, במרשם, לאחר שגבה מפיקדון הפעולות את התשלום הדרוש לרישום שהתבקש.
 5. הבדיקה כי השם פנוי לרישום תתבצע במועד טיפול האיגוד בבקשה, ועל פי הכלל First Come First Served ביחס לאותו שם מתחם, כקבוע בכללי הרישום של האיגוד.
 6. שם המתחם ישויך לרשם שדרכו נרשם.
 7. שם המתחם יירשם לתקופת האחזקה שהתבקשה, אך לא יותר מתקופת האחזקה המרבית, עם אפשרות להאריך תקופה זו, על פי בחירת המחזיק, לתקופות אחזקה נוספות, כקבוע בפרוצדורה לחידוש שם מתחם כמתואר בס' 3 לנספח זה.
 8. לאחר אישור רישומו של שם מסוים על ידי האיגוד לא יוחזרו דמי הרישום לרשם בשום מקרה.