info, check

אחזור מידע על שם מתחם רשום (Info Domain), אחזור מידע על איש קשר (Info Contact), בדיקה האם שם מתחם רשום (Check Domain)

  1. לאחזור מידע אודות שם מתחם או איש קשר יגיש הרשם בקשה בהתאם לפרוטוקול.
  2. אחזור מידע על איש קשר יתאפשר רק לרשם שבניהולו נמצא איש הקשר.
  3. בבקשה יחידה של Check Domain ניתן לכלול עד 10 שמות.