נוהל שימוש לרעה בכרטיסי אשראי

נוהל שימוש לרעה בכרטיסי חיוב ברישום שמות מתחם חדשים

 1. האיגוד יזכה את רשמיו המוסמכים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, במספר יחידות הרישום שחויבו בהם בגין בקשת רישום שאושרה, וזאת לאחר שסיפק הרשם לאיגוד ראיות על כך שהתשלום עבור הבקשה נעשה תוך שימוש לרעה בכרטיס חיוב, ובמידה שהתקיימו כל התנאים שלהלן במצטבר:
   • לקוח הגיש לרשם בקשת רישום שם מתחם חדש [Create Domain] ומסר פרטי כרטיס חיוב.  
   • הרשם ביצע והשלים את הפעולה נשוא הבקשה, ושם המתחם נרשם במרשם שמות המתחם.
   • התשלום לרשם בוטל על ידי הגוף שהנפיק את כרטיס החיוב לאחר שהלקוח הודיע למנפיק כי העסקה נעשתה תוך שימוש לרעה בכרטיס החיוב, או כי הלקוח לא ביצע את העסקה, או כי הכרטיס חויב שלא בסכום בו התחייב הלקוח. לצורך נוהל זה, יוגדר המונח "שימוש לרעה" כשימוש בכרטיס החיוב בידי מי שאינו זכאי לכך לפי דין (לרבות לאחר גניבת הכרטיס או אבדנו).
   •  הרשם יציג, להנחת דעתו של האיגוד, אישור בכתב מאת הגוף שהנפיק את כרטיס החיוב, המעיד כי התשלום לרשם בוטל בגין אחת מהנסיבות המנויות לעיל. הרשם יוסיף לאישור זה פירוט אודות שם המתחם נשוא העסקה, מספרה של בקשת הרישום במערכת הרישום וכל פרט נוסף הרלוונטי לעניין ומצוי בידי הרשם.  
 2. האיגוד רשאי לדרוש מהרשם כל מידע אחר הנראה בעיניו כרלוונטי, כתנאי לזיכוי הרשם. כאמור, אישור הזיכוי נתון לשיקולו הבלעדי של האיגוד, והחלטתו בעניין תהיה סופית.
 3. החליט האיגוד לזכות את הרשם, יפעלו הרשם והאיגוד לביטול הבקשה, ולהשבת מצב הרישום למצבו עובר להגשת הבקשה.
 4. הוראות נוהל זה יעמדו בתוקפן על אף הוראות סעיף 10.2.(ז) להסכם ההסמכה, הקובע כי "לאחר שאושרה על ידי האיגוד פעולה הכרוכה בתשלום, לא יוחזר הסכום שנגבה בגין הפעולה מכל סיבה שהיא".

טופס זיכוי רשם