ביטול בקשה

(Cancel)

ניתן לבטל בקשות שנשלחו למרשם ועדיין לא אושרו, ע"י שליחת בקשה לביטול – ראו פירוט תחת "Cancel Request" בסעיף 8.1 במפרט הטכני.
הבקשה לביטול תתקבל כל עוד הבקשה לא התחילה טיפול ונמצאת בסטטוס Request Received/ Pending.
במידה והבקשה נעצרה לטיפול ידני במרשם (סטטוס Waiting for docs/ General delay), ביטול הבקשה ייכשל, במקרה הזה ניתן לשלוח לצוות המרשם פניה ובה בקשה לבטל את הבקשה הספציפית הזו.

נוהל ביטול בקשה

נוהל "ביטול בקשה" מתואר בהסכם הסמכה, נספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם, סעיף 10. הרשמים מחוייבים לפעול בכפוף למילוי מלא ומדויק של הוראות הסכם ההסמכה ובהתאם לנהלים המפורטים בנספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם.

לנוחיותכם נוהל ביטול בקשה, כפי שמופיע בהסכם (ע"מ 32)

  1. לרשם קיימת האפשרות להגיש בקשה לביטול בקשה שהוגשה על ידו.
  2. בקשת ביטול תוגש בהתאם לפרוטוקול.
  3. הבקשה שביטולה התבקש תתבטל אך ורק אם היא עדיין בסטטוס של המתנה לטיפול (Pending).
  4. הטיפול בבקשות ביטול ע"י המרשם הוא על בסיס Best Effort בלבד. לא תשמע כל טענה מצד הרשם על כך שבקשתו לביטול בקשה לא טופלה והבקשה המקורית טופלה.