העברת זכויות בשם מתחם

הקצאה מחדש של שם מתחם (Reassign)

העברת זכויות, מכונה גם הקצאה מחדש (REASSIGN), היא פעולה באמצעותה מעבירים את הזכויות בשם המתחם, מישות משפטית אחת לשניה.

בפעולה זו רושמים מחדש את שם המתחם על שם מחזיק חדש וכל הפרטים בשם המתחם מוזנים מחדש.  את פעולת ההעברה ניתן לבצע רק כאשר רישום שם המתחם בתוקף מלא – ובמידה שאין הדבר כך, יש לחדש קודם את תוקף הרישום.

במרשם הישראלי, פעולת הקצאה מחדש שקולה למעשה לרישום שם מתחם חדש על שם מקבל ההעברה. משמעות הדבר היא שתקופת האחזקה החדשה נמנית מתאריך אישור הבקשה- תאריכי הרישום והתוקף משתנים בהתאם לתאריך אישור הבקשה.

חשוב לדעת שלא מועבר מידע מן הרשומה של המחזיק הקיים לרשומה החדשה שנוצרת עם פרטי מקבל ההעברה. הדבר נכון גם לגבי שרתי שמות המתחם (DNS) הרשומים לשם המתחם. אם המחזיק החדש מעוניין להמשיך ולהפעיל את הפניות שם המתחם ברציפות ובאותו אופן כמו לפני ביצוע ההעברה, יש לכלול במפורש את פרטי שרתי ה-DNS בבקשה.

באחריות הרשם לאמת שרצונו של המחזיק הינו להעביר את הזכויות בשם המתחם לישות משפטית אחרת.
ראו על כך הרחבה בנוהל שבהסכם ההסמכה המצורף מטה.

לא מוחזר תשלום מהאיגוד לרשם בגין יתרת תקופת האחזקה שבין תאריך ביצוע ההעברה לתאריך הפקיעה של שם המתחם לפני ההעברה.
העלות לרשם של פעולת ההקצאה מחדש היא יחידת רישום אחת, או יותר, בהתאם למשך ההקצאה המבוקש (בדומה לעלות רישום או חידוש שם מתחם).

 

נוהל הקצאה מחדש

נוהל הקצאה מחדש מתואר בהסכם הסמכה, נספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם, סעיף 6 הרשמים מחוייבים לפעול בכפוף למילוי מלא ומדויק של הוראות הסכם ההסמכה ובהתאם לנהלים המפורטים בנספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם.

לנוחיותכם נוהל הקצאה מחדש של מתחם קיים, כפי שמופיע בהסכם (ע"מ 31)

 1. העברת שם ממחזיק למחזיק משמעה מחיקת רשומת שם המתחם הקיימת על המחזיק, ויצירת רשומה חדשה על שם המחזיק החדש, מקבל ההעברה (שילוב של בקשת מחיקה ובקשה להקצאת שם מתחם חדש).
 2. פנה מבקש לרשם לקבל לידיו את זכויות האחזקה בשם מתחם הרשום לאחזקת צד שלישי –
  1. במידה שהשם המדובר משויך לרשם, יגיש הרשם בקשת העברה (Reassign) לאיגוד, בהתאם לפרוטוקול, רק לאחר שווידא עם המחזיק הרשום שההעברה נעשית על דעתו ובהסכמתו, ולאחר שקיבל את הסכמת המחזיק בכתב להעברה.
  2. במידה שהשם המדובר משויך לרשם אחר, ישלים תחילה הרשם הליך של שינוי רשם, בהתאם לקבוע בס' 5 לנספח זה, ולאחר מכן יתחיל בהליך ה- Reassign.
 3. מבלי לפגוע באמור לעיל, יהיה האיגוד מוסמך להחליט, לאחר שהומצא לידיו על פי בקשתו מסמך ההסכמה מאת המחזיק, כי ברצונו לוודא כי זהו אכן רצונו של המעביר. במקרה כזה, יודיע האיגוד על כך לרשם. האיגוד יעשה כמיטב יכולתו לסיים את הבדיקה בתוך פרק זמן סביר.
 4. הגשת הבקשה לשינוי המחזיק על ידי הרשם לאיגוד תהווה מצג של הרשם, לפיו:
  1. וידא עם המחזיק כי מדובר בבקשה הנעשית על דעתו וכי המחזיק מסכים לה;
  2. הפעולה שהתבקשה על יד המחזיק ואשר הוגשה על ידי הרשם לאיגוד לא נוגדת, את מדיניות האיגוד והוראותיו;
 5. לא יהיה החזר כספי כלשהו מהאיגוד לרשם בגין יתרת תקופת האחזקה שמתאריך ההעברה ועד יתרת תקופת האחזקה שנותרה עובר לביצוע ההעברה.
 6. עם אישור הבקשה יירשם שם המתחם לאחזקת מחזיקו החדש, לתקופה שהתבקשה, אך לא יותר מתקופת האחזקה המרבית, החל מיום השלמת ההעברה.
 7. בעת אישור הבקשה, נמחקת רשומת שם המתחם הישנה, ונרשמת רשומה חדשה במקומה, באופן שלא מועבר כל מידע מן הרשומה הישנה לחדשה. במידה שרציפות הפעילות של שם המתחם נדרשת ללא קשר להעברת הזכויות בשם, חובה לכלול במפורש את פרטי שרתי השמות בבקשה החדשה.