עדכון ושינוי פרטים בשם מתחם

עדכון ושינוי פרטים ברשומת שם מתחם – (Update Domain)

 1. פנה מחזיק לרשם וביקש לערוך עדכונים ושינויים ברשומת שם המתחם בו הוא מחזיק, כאשר שם המתחם משויך לרשם, יוודא הרשם כי זיהה את המחזיק באופן ודאי, כי הוא אכן המחזיק בשם המתחם המדובר, וכי הוא אכן מעוניין לבצע את הליך העדכון/שינוי.
 2. "עדכונים ושינויים", כולל בכתובות הפיסיות או הווירטואליות ובפרטי ההתקשרות של המחזיק, פרטים טכניים, ועוד, אך לא כולל שינויים בזהות המחזיק. שינויים בזהות המחזיק ייערכו רק באמצעות ההליך המתואר בסעיף 6 לנספח זה.
 3. הרשם ישמור את בקשת המחזיק ואת התכתובות שהתקיימו לשם אימות את זהותו, כך שיהיו זמינות להצגה בפני האיגוד, לבקשתו, ולכל צורך אחר.
 4. וידא הרשם את כל שנדרש ממנו בסעיף 4.1, ישנה הרשם את הפרטים המבוקשים במחשבי המרשם, בהתאם לפרוטוקול.
 5. פעולה לשינוי פרטים בשם מתחם שערך הרשם במערכות המרשם תהווה מצג של הרשם, לפיו:
  • זיהה הרשם את המחזיק כמחזיק החוקי בשם המתחם והמחזיק אכן ביקש להוציא לפועל את אותה הפעולה;
  • הפעולה שהתבקשה על יד המחזיק ואשר בוצעה על ידו לא נוגדת את מדיניות האיגוד והוראותיו.
 6. עדכון פרטים בשם המחזיק, שאינו שינוי זהות המחזיק (למשל, שינוי שם של חברה), ייעשה באמצעות הגשת בקשת Modify, ואולם, בקשה כזו תהיה כפופה לאישור האיגוד, ותאושר רק בכפוף להצגת מסמך רשמי המעיד על עדכון השם במרשם.
 7. הרשם מחויב לאפשר לרושמי שמות המתחם אופן גישה זהה לצורך הגשת כל בקשת שינוי שנעשית באמצעות פעולת Update Domain, ואינו רשאי לקבוע כי בקשות Update Domain מסוימות יוגשו או יאושרו על ידי המחזיק באופן שונה.