רישום תחת הסיומות המיוחדות

muni.il

 • הסיומת מיועדת לרשויות מוניציפאליות ורשויות השלטון המקומי.
 • שמות המתחם תחת סיומת זו מוקצים לרשויות מוניציפאליות בתחומי מדינת ישראל. הקצאת שמות תחת הסיומת תעשה בהתאמה לרשימת היישובים העדכנית הרשמית המפורסמת באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 • כאשר קיימת יותר מישות אחת המייצגת יישוב, שם המתחם תחת סיומת זו יוקצה לרשות המוניציפאלית בלבד.
 • בקשות לאיות שונה (בלבד) מהאיות שברשימה הרשמית תוגש לאיגוד בהתקיים התנאים הבאים:
  • היא נתמכת במכתב מאת ראש הרשות המוניציפאלית המפרט את האיות המבוקש.
  • לא קיימת הקצאה (או בקשה להקצאה) של שם המתחם המבוקש על פי האיות שברשימת הישובים הרשמית.
  • השינוי היחיד המבוקש הוא איות שונה מזה המופיע ברשימה הרשמית.
 • כל רשות מוניציפלית זכאית לשם מתחם אחד בסיומת il.

k12.il 

 • סיומת זו מיועדת לגני ילדים ולבתי ספר כסיווגם ע"י משרד החינוך.
 • ההקצאה תחת הסיומת.IL נעשית ברמה הרביעית באופן הבא:
  gordon.tel-aviv.k12.il [name of institution].[town].K12.IL
  כאשר name of institution  הוא שם המוסד ו- town הוא היישוב בו נמצא המוסד.
 • כל מוסד חינוכי זכאי רק לשם מתחם אחד בסיומת IL.
 • רישום תחת הסיומת הזו אפשרי רק דרך איגוד האינטרנט הישראלי, בדף זה.

ac.il

 • הסיומת מיועדת למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה שהוכרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה "מל"ג".
 • בקשות לרישום בסיומת הנ"ל מועברת לבדיקה אצל הגורם המייצג את החלטות המל"ג בענין זה ורק לאחר אישורו יתאפשר רישום המוסד. רשימת מוסדות אקדמאיים ניתן למצוא בקישור הבא:
  https://che.org.il/institutions/
 • כל מוסד אקדמי זכאי לרשום רק שם מתחם אחד בסיומת il.

net.il 

gov.il

 • לגופי ממשל של מדינת ישראל. למידע על רישום תחת סיומת זו, יש לפנות לאתר וועדת האינטרנט הממשלתית, בכתובת: 
  http://e.gov.il/Services/Pages/DNS.aspx.

idf.il

 •  לגופים של צבא ההגנה לישראל. תחת סיומת זו יוקצו רק שמות מתחם שאושרו ע"י מרכז המחשבים של צה"ל (ממר"ם). על המבקשים לרשום שמות מתחם תחת סיומת זו לפנות ישירות לממר"ם.