רישום תחת הסיומות המיוחדות

muni.il / ישוב.ישראל

 • הסיומת מיועדת לרשויות מוניציפאליות ורשויות השלטון המקומי.
 • שמות המתחם תחת סיומת זו מוקצים לרשויות מוניציפאליות בתחומי מדינת ישראל. הקצאת שמות תחת הסיומת תעשה בהתאמה לרשימת היישובים העדכנית הרשמית המפורסמת באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 • כאשר קיימת יותר מישות אחת המייצגת יישוב, שם המתחם תחת סיומת זו יוקצה לרשות המוניציפאלית בלבד.
 • בקשות לאיות שונה (בלבד) מהאיות שברשימה הרשמית תוגש לאיגוד בהתקיים התנאים הבאים:
  • היא נתמכת במכתב מאת ראש הרשות המוניציפאלית המפרט את האיות המבוקש.
  • לא קיימת הקצאה (או בקשה להקצאה) של שם המתחם המבוקש על פי האיות שברשימת הישובים הרשמית.
  • השינוי היחיד המבוקש הוא איות שונה מזה המופיע ברשימה הרשמית.
 • כללים מיוחדים נוספים תחת סיומת .ישראל:
  • בקשה לרישום שונה מהאופן בו מופיע שם היישוב ברשימה הרשמית כאמור, תוגש לאיגוד בהתקיים מלוא
   התנאים הבאים:
   • היא נתמכת במכתב מאת ראש הרשות המוניציפאלית המפרט את האיות המבוקש.
   • לא קיימת הקצאה (או בקשה להקצאה) של שם המתחם המבוקש על פי האיות שברשימת הישובים הרשמית.
   • לא קיים שם יישוב אחר הזהה לשם המבוקש ברשימת הישובים הרשמית.
  • במקרה ששם היישוב מורכב משמות מספר רשויות שאוחדו רשמית, האיגוד יאפשר לרשום שמות מתחם גם עבור כל אחת מהרשויות שאוחדו, ובלבד שלא קיים ישוב אחר ברשימת הישובים הרשמית ששמו זהה לשם המתחם שרישומו נתבקש.
 • כל רשות מוניציפלית זכאית לשם מתחם אחד בסיומת il. ושם מתחם אחד בסיומת .ישראל.

k12.il 

 • סיומת זו מיועדת לגני ילדים ולבתי ספר כסיווגם ע"י משרד החינוך.
 • ההקצאה תחת הסיומת.IL נעשית ברמה הרביעית באופן הבא:
  gordon.tel-aviv.k12.il [name of institution].[town].K12.IL
  כאשר name of institution  הוא שם המוסד ו- town הוא היישוב בו נמצא המוסד.
 • כל מוסד חינוכי זכאי רק לשם מתחם אחד בסיומת il.
 • רישום תחת הסיומת הזו אפשרי רק דרך איגוד האינטרנט הישראלי, בדף זה.

ac.il / אקדמיה.ישראל

 • הסיומת מיועדת למוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה שהוכרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה "מל"ג".
 • בקשות לרישום בסיומת הנ"ל מועברת לבדיקה אצל הגורם המייצג את החלטות המל"ג בענין זה ורק לאחר אישורו יתאפשר רישום המוסד. רשימת מוסדות אקדמאיים ניתן למצוא בקישור הבא:
  https://che.org.il/institutions/
 • כל מוסד אקדמי זכאי לרשום רק שם מתחם אחד בסיומת il. ושם מתחם אחד בסיומת .ישראל.

net.il 

gov.il / ממשל.ישראל

 • לגופי ממשל של מדינת ישראל. תחת סיומת זו יוקצו רק שמות מתחם של גופי ממשל ישראלים שבקשות לרישומם הוגשו למערך "ממשל זמין". על המבקשים לרשום שמות מתחם תחת סיומת זו לפנות ישירות ל"ממשל זמין".

idf.il / צהל.ישראל

 •  לגופים של צבא ההגנה לישראל. תחת סיומת זו יוקצו רק שמות מתחם שאושרו ע"י מרכז המחשבים של צה"ל (ממר"ם). על המבקשים לרשום שמות מתחם תחת סיומת זו לפנות ישירות לממר"ם.