החזירו אותם הביתה עכשיו

שינוי רשם

העברת ניהול שם מתחם בין רשמים (Transfer)

מחזיק שם מתחם רשאי להעביר באופן חופשי את ניהול שם המתחם מרשם אחד לרשם מוסמך אחר. את פעולת ההעברה ניתן לבצע גם כאשר שם המתחם אינו בתוקף ונמצא בתקופת החסד.
אין הגבלה על מספר הפעמים שניתן להעביר שם מתחם כאשר הוא בתוקף אך בשלב תקופת החסד, ניתן להעבירו פעם אחת בלבד.
הרשם "הזוכה", אליו מועבר שם המתחם, מגיש את בקשת ההעברה למרשם לאחר שקיבל בקשה מפורשת מהמחזיק ואימת את זהותו.
בקשת ההעברה הנשלחת למרשם צריכה להכיל את קוד ההעברה העדכני שמסר המחזיק לרשם "הזוכה". כמו כן, על מנת שהבקשה תוגש בהצלחה, על שם המתחם להיות משוחרר מנעילה. את פעולת שחרור מנעילה וקבלת הקוד על המחזיק לבצע דרך הרשם המפסיד, הרשם ממנו הוא מבקש לעבור.
הרשם "המפסיד" יכול לאשר את בקשת העברה מיד עם הגשתה או להתנגד לה בכל שלב במהלך חמישה ימים קלנדריים. אם תוך חמישה ימים לא התקבלה כל תגובה מהרשם ההעברה תושלם באופן אוטומטי ע"י האיגוד.
התנגדות הרשם לבקשה יכולה לנבוע רק מהסיבות המצויינות בנוהל שינוי רשם שבהסכם ההסמכה.

נוהל שינוי רשם

נוהל שינוי רשם מתואר בהסכם הסמכה, נספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם, סעיף 5. הרשמים מחוייבים לפעול בכפוף למילוי מלא ומדויק של הוראות הסכם ההסמכה ובהתאם לנהלים המפורטים בנספח ה' – פרוצדורות ונהלים לתפעול המרשם.
לנוחיותכם נוהל שינוי רשם, כפי שמופיע בהסכם (ע"מ 31)

 1. בקשה לשינוי מצב נעילת שם מתחם להעברה ("Lock Transfer") היא בקשת Update Domain לכל דבר ועניין, ותטופל על ידי הרשם באופן המתואר בסעיף 4 לעיל.
 2. כאשר התקבלה פניה אצל רשם להעברה לניהולו של שם מתחם המצוי בניהולו של רשם אחר, יפעל הרשם כדלקמן:
  1. הרשם יזהה שהפונה אליו הוא המחזיק הרשום של שם המתחם וישמור את הבקשה ואת תיעוד הליכי הזיהוי כך שיהיו זמינים להצגה לאיגוד, לבקשתו, ולכל צורך אחר.
  2. אם שם המתחם מסומן כנעול להעברה, יפנה הרשם את המחזיק לרשם המנהל לצורך פתיחת הנעילה, ויגיש את בקשת ה- Transfer לאחר שהרשם המנהל פתח את הנעילה.
  3. לאחר זיהוי הפונה כמחזיק שם המתחם יגיש הרשם בקשת Transfer בהתאם לפרוטוקול.
  4. בקשת ה- Transfer שיגיש הרשם למרשם תכלול את קוד אישור ההעברה (Transfer Authorization Code) אותו קיבל הרשם מהמחזיק הרשום של שם המתחם (באופן המתואר בסעיף 4 לעיל בנספח זה).
  5. הגשת בקשת Transfer למרשם תהווה מצג מחייב של הרשם שהליך הזיהוי התקיים כנדרש.
 3. עם קבלת הבקשה במרשם האיגוד, יעביר האיגוד תשדורת על הבקשה לשני הרשמים (הרשם החדש  והרשם המעביר) ולמחזיק ובעקבותיה:
  1. האיגוד ישלים את רישום ההעברה אם הרשם המעביר אישר אותה במפורש או אם הרשם המעביר לא התנגד למעבר, בתוך 5 ימים ממשלוח התשדורת על ידי האיגוד, הכל באמצעות שימוש בהודעת ההתנגדות בהתאם לפרוטוקול.
  2. הרשם המעביר לא יוכל להתנגד לבקשה, אלא מן הטעם שהבקשה אינה נעשית על דעת המחזיק.
  3. לא נדרשת תגובתו של המחזיק לתשדורת הדוא"ל של האיגוד, אך במידה שהמחזיק יפנה לאיגוד, טרם השלמת הליך החלפת הרשם, ויתנגד להשלמת התהליך, האיגוד לא יידרש לשנות את פרטי השיוך של המחזיק והליך החלפת הרשם יתבטל.
 4. תביעת חוב כספי של הרשם המעביר כלפי המחזיק, לעולם לא תהווה עילה למניעת העברת השיוך לרשם החדש.
 5. עם עדכון המרשם על השיוך החדש של המחזיק יעביר האיגוד תשדורת דוא"ל לשני הרשמים ולמחזיק.