שינוי רשם

שינוי רשם – (Transfer Domain)

1.      בקשה לשינוי מצב נעילת שם מתחם להעברה ("Lock Transfer") היא בקשת Update Domain לכל דבר ועניין, ותטופל על ידי הרשם באופן המתואר בסעיף 4 לעיל.

2.      כאשר התקבלה פניה אצל רשם להעברה לניהולו של שם מתחם המצוי בניהולו של רשם אחר, יפעל הרשם כדלקמן:

a.      הרשם יזהה שהפונה אליו הוא המחזיק הרשום של שם המתחם וישמור את הבקשה ואת תיעוד הליכי הזיהוי כך שיהיו זמינים להצגה לאיגוד, לבקשתו, ולכל צורך אחר.

b.     אם שם המתחם מסומן כנעול להעברה, יפנה הרשם את המחזיק לרשם המנהל לצורך פתיחת הנעילה, ויגיש את בקשת ה- Transfer לאחר שהרשם המנהל פתח את הנעילה.

c.      לאחר זיהוי הפונה כמחזיק שם המתחם יגיש הרשם בקשת Transfer בהתאם לפרוטוקול.

d.     בקשת ה- Transfer שיגיש הרשם למרשם תכלול את קוד אישור ההעברה (Transfer Authorization Code) אותו קיבל הרשם מהמחזיק הרשום של שם המתחם (באופן המתואר בסעיף 4 לעיל בנספח זה).

e.      הגשת בקשת Transfer למרשם תהווה מצג מחייב של הרשם שהליך הזיהוי התקיים כנדרש.

3.     עם קבלת הבקשה במרשם האיגוד, יעביר האיגוד תשדורת על הבקשה לשני הרשמים (הרשם החדש  והרשם המעביר) ולמחזיק ובעקבותיה:

a.      האיגוד ישלים את רישום ההעברה אם הרשם המעביר אישר אותה במפורש או אם הרשם המעביר לא התנגד למעבר, בתוך 5 ימים ממשלוח התשדורת על ידי האיגוד, הכל באמצעות שימוש בהודעת ההתנגדות בהתאם לפרוטוקול.

b.     הרשם המעביר לא יוכל להתנגד לבקשה, אלא מן הטעם שהבקשה אינה נעשית על דעת המחזיק.

c.      לא נדרשת תגובתו של המחזיק לתשדורת הדוא"ל של האיגוד, אך במידה שהמחזיק יפנה לאיגוד, טרם השלמת הליך החלפת הרשם, ויתנגד להשלמת התהליך, האיגוד לא יידרש לשנות את פרטי השיוך של המחזיק והליך החלפת הרשם יתבטל.

4.     תביעת חוב כספי של הרשם המעביר כלפי המחזיק, לעולם לא תהווה עילה למניעת העברת השיוך לרשם החדש.

5.     עם עדכון המרשם על השיוך החדש של המחזיק יעביר האיגוד תשדורת דוא"ל לשני הרשמים ולמחזיק.